ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

    Sorry, no posts matched your criteria.

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن

۸ خرداد ۱۳۹۶
بدون نظر

مشخصات

نام فایل

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن

حجم فایل

144 صفحه 5 فصل

فرمت فایل

word

لینک کوتاه

http://www.prozhebist.ir/?p=1300

تعداد فروش

3

قیمت

90,000 ریال

لینک خرید / دانلود

90,000 ریال – خرید

چکیده

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی ۷ و ۱۰ با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه ۷و ۱۰ می باشند. تعداد نمونه شهروندان ۲۰۰ نفر و تعداد نمونه کارشناسان ۹۰ نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه

محققان علم مدیریت معتقدند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.

با گذشت زمان برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به توسعه ی سیستم هایی زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آن نبودند را اندازه می گرفت. بسیاری از  سازمان ها از این سیستم ها در کنار حسابداری  برای سنجش عملکرد استفاده می نمودند اما ترکیب این دو سیستم نیز نمی تواند به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری نماید.

لذا سازمان ها به سیستمی نیاز خواهند داشت تا علاوه بر اندازه گیری تمامی ابعاد سازمان، میزان موفقیت سازمان در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نمایند.

کارت امتیازی کانجی[۱] ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های اندازه گیری عملکرد سازمان است. کارت امتیازی میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار کرده و شامل مجموعه ای از ابعاد ارزیابی عملکرد، شامل بعد ارزش ذینفع، رضایت ذینفع، تعالی فرآیندها و یادگیری سازمانی است که از استراتژی سازمان ناشی شده اند.

در این فصل به تشریح و بیان مساله تحقیق و اهمیت آن پرداخته می شود و در ادامه به بیان اهداف تحقیق و پرسش های آن پرداخته و در انتها تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق و مراحل فرآیند تحقیق آورده شده است.

۱-۱-بیان مسئله

با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر ۸ میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. از آنجاییکه  همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد شد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۹:۱۳۸۸) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد چرا که این حوزه به شدت نیازمند صرف منابع گوناگون اعم از منابع مالی، زمانی، اطلاعاتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی می باشد و در رسیدن به چشم انداز و اهداف عملیاتی طرح های توسعه شهری هم چون طرح جامع می تواند بسیار موثر واقع گردد. در مورد شهر تهران هم که بزرگترین کلانشهر کشور است و هم پایتخت ایران اهمیت پرداختن به چگونگی عملکرد حوزه شهرسازی اهمیتی دو چندان دارد .

نظارت و ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین فعالیت ها در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی و عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف اجرایی مربوطه و هم چنین میزان تحقق اهداف کمی و کیفی آن پروژه صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد نیز سنجش موفقیت مدیریت و سازمان در تطبیق با ضوابط و مقررات و اهداف مقرر در برنامه توسعه می باشد. در شهرداری تهران به طور نسبی برنامه اجرایی ، توسعه هماهنگ و فراگیر و ساز و کارهای علمی ارزیابی، ارزیابی ای که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،۹:۱۳۸۸) و لذا به علت فقدان روش ها و دستوالعمل های تامین کننده کارایی و اثربخشی سازمان شهرداری، منابع در معرض مخاطره و خسارت جدی قرار دارند. از آنجا که حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و حوزه ها یا به عبارتی موضوعات استراتژیک اهمیت قابل توجهی در شناخت و تحقق اهداف شهرداری دارند و راهنمای تخصیص منابع و برنامه های بخش ها در طی برنامه ریزی می باشند، لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پرداخته می شود.

راهبری و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، طرح های شهرسازی و معماری، عمران شهری و هم چنین راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های تفصیلی، طرح های بهسازی و نوسازی(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،۱۶۱:۱۳۹۲) و سایر طرح های مربوطه از جمله وظایف خطیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که اجرای این طرح ها سهم زیادی در تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران دارد. از جمله آرمان های سند چشم انداز، پیش بردن تهران به سویی است که در افق ۱۴۰۴ شهری سرسبز و زیبا،شاداب و سرزنده، دارای ساختار و زیرساخت های مناسب و سرانجام شهری با اصالت و هویت اسلامی-ایرانی در منطقه شکل گرفته باشد.چنین هدفی در گرو ارتقای کیفیت شهرسازی و معماری شهر با ساماندهی نماها، سیما و منظر شهر همراه با اصول ایمنی و زیبایی و انسجام بخشی به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. در این راستا از یک سو شهرداری تهران متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایی شناختی و کارکردهای زندگی شهری است و از سوی دیگر ابزار لازم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری، نظارت بر استقرار کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری است، (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،۱۶۰:۱۳۹۲) و این موضوعات در گستره وظایف معاونت شهرسازی شهرداری قرار می گیرند.

پیش تر بیان شد که همه سازمان ها از جمله معاونت شهرسازی شهرداری برای توسعه، رشد و پایداری به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهد.  لازم است توجه شود که در سیستم های عمومی کشور در بخش هایی که مربوط به تخصیص ورودی به سیستم ها می باشد، نظارت و کنترل هایی را اعمال و دستگاه های نظارتی و کنترلی برای این مهم طراحی شده اند اما بعد از تخصیص امکانات هیچ گونه نظارتی در فرآیند تبدیل ورودی(منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی) به خروجی(اهداف طراحی شده برای تبدیل ورودی ها به خروجی مورد نظر) وجود ندارد.(فقیهی،۱۳۸۷)

با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد سالیانه حوزه های شهرسازی و معماری یکی از ماموریت های اصلی شهرداری در این حوزه می باشد، اهمیت ارزیابی عملکرد برای این معاونت بیشتر می گردد و با توجه به وجود خلا ارزیابی جامع و همه جانبه در معاونت شهرسازی، در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی با استفاده از یکی از مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته خواهد شد.

با نگاهی به ارزیابی عملکرد سازمان ها در کسب و کار امروزی به این نتیجه می رسیم که با تمرکز صرف بر اطلاعات مالی نمی توان سیستم ارزیابی عملکرد اثربخشی داشت. کاپلان و نورتون با تحقیقاتی که انجام دادند مشکل سیستم های ارزیابی را اتکای این سازمانها به معیارهای مالی دیده اند. آنها متوجه شدند که بسیاری از راه های اصلاح عملکرد در کوتاه مدت با توجه به شاخص های مالی می تواند آینده سلامت سازمان را به خطر بیاندازد. با توجه به این نتایج این دو محقق روش کارت امتیازی متوازن را ارائه کردند. اين رويكرد علاوه برتشخيص نقاط ضعف و مبهم رويكرد مديريتي پيشين، راهكاري جديد را براي سازمانها تجويز مي كند؛ راهكاري كه تعيين مي نمايد چه معيارهايي درسازمان بايد اندازه گيري شوند تا ديدگاه مالي متوازن گردد.كارت امتيازي متوازن، مجموعه اي به دقت انتخاب شده از معيارهاي قابل سنجش و اندازه گيري است كه از استراتژي سازمان استخراج مي شود. اين معيارها به عنوان ابزاري مفيد در اختيار مديران قرار مي گيرند تا برخورد مناسبی با كاركنان و سهامداران و مشتریان در راستاي ماموريت، و اهداف استراتژيك سازمان داشته باشند.(نجاتی،۱۳۸۶) و بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شوند.

بیان شد که عملکرد سازمان باید برای شناسایی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی واقع شود و برای این کار به طور نمونه مدلهای جایزه کیفیت اروپا ، جایزه مالکوم بالدریج ، مدل تعالی سازمان ، مدیریت کیفیت فراگیر ،کارت امتیازی متوازن وکارت امتیازی کسب و کار کانجی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که روش کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی کانجی بر پیشرفت همزمان ابعاد متفاوت تاکید دارند لذا ابتدا بر آن شدیم که در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد استفاده گردد اما در نهایت پس از تصویب پروپوزال و با مطالعه و بررسی بیشتر روش کارت امتیازی کانجی برای ارزیابی عملکرد شهرداری انتخاب و استفاده گردید. علت انتخاب روش، نو بودن و تازه بودن این روش و همین طور جامع تر بودن روش کارت امتیازی کانجی می باشد. در این روش نکاتی که از دید کارت امتیازی متوازن مغفول مانده نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال در این روش فقط مشتریان سازمان مدنظر قرار ندارند بلکه تمامی ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان مورد توجه اند. در این روش تلاش می شود تا متغیرهای بیشتری بررسی شود.

همانطور که پیش تر بیان شد با توجه به اهمیت حوزه شهرسازی در تحقق افق چشم انداز ۱۴۰۴ شهر تهران و تحقق طرح جامع تهران از سویی و با در نظر گرفتن حجم زیاد منابع گوناگونی که در این معاونت صرف می گردد از دیگر سو و تاثیری که عملکرد معاونت شهرسازی در بهبود کیفیت شهر و شهرسازی دارد، نیاز به ارزیابی عملکرد چند بعدی و جامعی که بتواند کارایی و اثربخشی برنامه های معاونت، فرآیندها و نیروی انسانی را مشخص نماید بیشتر می نماید، بنابراین در تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران با استفاده از روش کارت امتیازی کانجی در دو منطقه شهر تهران از منظر شهروندان و کارشناسان انجام خواهد شد.و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه خواهد شد. دو منطقه شهر که مورد بررسی قرار خواهند گرفت مناطق ۷ و ۱۰ می باشند. علت انتخاب دو منطقه این است که بتوان عملکرد شهرداری را از هر چهار بعد کارت امتیازی کانجی یعنی رضایت ذینفعان، تعالی فرآیندها، ارزش ذینفعان و یادگیری سازمانی در دو منطقه شهر که به لحاظ موقعیت کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر متفاوت هستند ارزیابی و مقایسه نمود.

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع

هر نظامی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتها و نتایج عملکرد خود در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های مناسب ارزیابی عملکرد برای رسیدن به برتری رقابتی می باشد . چرا که فقدان چنین سیستمی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی نظام بوده که نهایتاً مرگ سازمانهای باز، پویا و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت.(فقیهی،۱۳۸۷) رسیدن به این آگاهی خود مستلزم استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد مناسب و کارآمد در سازمان ها است.

ارزیابی عملکرد حساس و پیچیده است چرا که این امر می تواند باعث افزایش انگیزه یا تخریب روحیه و افت کارایی شود و از این جهت پیچیده که اغلب دسترسی به شاخص های عینی و کمیت پذیر برای فعالیتها دشوار است.

از دیدگاه مبانی ارزشی قرآن و اسلام ارزیابی عملکرد سبب پیشگیری از خطا و فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات و انتخاب درست در برنامه ریزی ها و کارکنان می شود. دین مبین اسلام دستورات خود را مبتنی بر تعالی، ارسال و ابلاغ نموده است که آفرینش دارای مقصود و غایت متعالی می باشد”افحسبتم انما خلقناکم عبثا”(۱۱۵،مومنون) (اهداف)، و نیز ملاک ها و انتظارات را برای دست یافتن به این خصلت تعالی عنوان نموده است “انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا” (۳، انسان) (بایدها)؛ سپس شاخص هایی را معین ساخته “ان امیرالمومنین و الائمه من ذریتهم هم الموازین”( تعیین شاخص ها) و در این راه همواره بررسی و امتحان وجود دارد و هیچ عملی از ایشان در پیشگاه خداوند نادیده گرفته نمی شود و تصریح می نماید که هر عمل خیر و شر حتی اگر ذره ای کوچک باشد به حساب می آید” فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره”(۷، زلزال) ( نتایج ارزیابی).

به غیر از اهمیت ارزیابی در اسلام، در سایر مکاتب فرعی نیز اغلب تئوری های نوین نظم یافته در این زمینه که توسط عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است بر انجام ارزیابی عملکرد به عنوان ساز و کار مهم مدیریت تاکید داشته و اجرای ارزیابی عملکرد را با توجه به زمینه های محیطی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی سازمان ها ضروری می دانند. (سنجری، ۱۳۹۰: ۱۶)

صاحب نظران علم مدیریت در ارتباط با الزام و ضرورت ارزیابی عملکرد بر این باورند که “هرچه را نتوانیم اندازه گیری و ارزیابی کنیم، نمی توانیم کنترل نماییم و هرچه را نتوانیم کنترل کنیم ، نمی توانیم مدیریت کنیم.”

امروزه نقش نظام های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمان ها کاملا شناخته شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در بسیاری از سازمان های بزرگ ایرانی، پس از الزام و نیاز به نظام های کارآمد برنامه ریزی و تحول، نظام های ارزیابی و نظارت در الویت قرار دارد.(انواری رستمی، ۱۳۸۰)

اگرچه کلیه عوامل و فعالیتهای سازمان مهم هستند، اما فعالیت نظارت و ارزیابی پلی است بین  برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بهبود؛ یعنی اگر برنامه ای تنظیم شود و در عمل نظارت و ارزیابی نگردد این عمل باعث می شود که در وهله اول سازمان به اهداف خود نرسد (عدم اثربخشی) و در وهله دوم، به هدر رفتن منابع مالی و انسانی و زمان (کاهش کارایی) و در نهایت اتخاذ تصمیماتی که مبنای منطقی ندارند، در بهبود عملکرد خلل ایجاد نموده و باعث تقلیل بهره وری سازمان خواهد شد. (سنجری، ۱۳۹۰: ۱۶)

در عصر اطلاعات دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تامین کنندگان، کیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمان ها تاثیر زیادی در موفقیت سازمان ها دارد. بنابراین با پیچیده تر شدن مسائل کسب و کار معیارهای مالی به تنهایی توانایی انعکاس کامل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها را ندارند. در این بین کارت امتیازی به علت ایجاد نوعی توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی، ذی نفعان داخلی و خارجی، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و شاخص ها نسبت به روش های دیگر ارزیابی عملکرد جامع تر است.(فروتن،۱۱:۱۳۹۰)

كارت امتيازي کانجی نه تنها يك سيستم اندازه گيري، بلكه يك سيستم مديريتي است كه سازمانها را قادر مي سازد تا استراتژي و ديدگاهشان را روشن نموده و آن را در عمل تفسير نمايند. این روش براي فرآيندهاي كاري داخلي و نتايج خارجي بازخوردي ارائه مي دهدكه مي تواند در بهبود مداوم و پيوسته نتايج و عملكرد به كار رود. به مجرد اجرا و توسعه كامل كارت امتيازي برنامه ريزي استراتژيك سازمان را از يك حالت آكادميك خارج نموده وآن را به نبض سازمان تبديل مي كند.(نجاتی، ۱۳۸۶) مدیران با بکارگیری این روش نه تنها از عملکرد گذشته سازمان آگاه می شوند بلکه در می یابند که اکنون در کجای مسیر قرار دارند و چگونه می توانند با چالش های آینده رو به رو شوند.(کاپلان و نورتون،۱۳۸۴)

برای پاسخ به اینکه آیا معاونت شهرسازی توانسته انتظارات مراجعینش را  برآورده ساخته و به نقش ها و وظایف خود در این زمینه به نحو مطلوب عمل نماید و همین طور اینکه مهم ترین ضعف ها و برتری هایش در این زمینه چه بوده است، انجام ارزیابی عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد. چرا که شهرسازی از جمله حوزه هایی است که در تحقق چشم انداز شهر تهران بسیار حائز اهمیت می باشد؛ لذا برای رسیدن به موفقیت شهرداری در این حوزه بکارگیری مناسب سیستم ارزیابی عملکرد جهت ایجاد بینش و قضاوت درباره سازمان، کارایی و اثربخشی برنامه ها، فرآیندها و افراد شاغل درحوزه شهرسازی لازم به نظر می رسد. با توجه به درصد بالای مراجعین شهرداری در حوزه شهرسازی نسبت به سایر حوزه ها و همین طور نسبت بالای درآمد شهرسازی به کل درآمد شهرداری و نقش تعیین کننده این حوزه در ساخت و سازها که از جمله ی فعالیت عمده ی اقتصادی کشور است ، جملگی نشان دهنده جایگاه حساس و تأثیر گذار شهرسازی در شهرداری تهران است و در نتیجه ضرورت ارزیابی عملکرد این بخش بیشتر جلوه می نماید.

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می آید وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است و شهرداری تهران هم با توجه به مسئولیت خطیر خود در اجرای برنامه های توسعه، ساماندهی کالبدی شهر، انجام پروژه های فنی و عمرانی و توسعه اقتصادی شهر و… نیازمند یک سیستم ارزیابی عملکرد می باشد که با توجه به اهمیت حوزه شهرسازی به لحاظ صرف منابع گوناگون در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری و همپنین مقایسه ی دو منطقه شهر تهران می پردازیم. حاصل این پژوهش برای مدیران و کارکنان معاونت مفید خواهد بود چرا که مدیران به این طریق کارایی و اثربخشی برنامه ها و اجرای آنها را دریافته و با توجه به نقاط ضعف به اصلاح و بهبود برنامه ها بپردازند و میزان مطلوب بودن عملکرد سازمان را هم از نقطه نظر شهروندان که مهمترین مشتری سازمان هستند و هم از نقطه نظر کارکنان معاونت درخواهند یافت.

۳-۱- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ تهران با استفاده از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-بررسی وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷  و ۱۰ تهران در بعد رضایت ذینفعان

-بررسی وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷  و ۱۰ تهران در بعد تعالی فرآیندها

– بررسی وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷  و ۱۰ تهران در بعد ارزش ذینفعان

– بررسی وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷  و ۱۰ تهران در بعد یادگیری سازمانی

۴-۱- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی:

آیا عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ تهران مطلوب می باشد؟

پرسش های فرعی:

۱-آیا میانگین شاخص های یادگیری سازمانی برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه  ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند؟

۲-آیا میانگین شاخص های تعالی فرآیندها برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه  ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟

۳-آیا میانگین شاخص های مالی(ارزش ذینفعان) برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه  ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟

۴-آیا میانگین شاخص های مربوط به رضایت ذینفعان برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه  ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟

در این تحقیق به سوالات تحقیق یکبار از منظر شهروندان و بار دیگر از منظر کارشناسان پاسخ داده خواهد شد و دو منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری تهران با هم مقایسه می شوند.

 

۵-۱- نوع و روش تحقیق

اين پژوهش از نظر هدف کاربردي است زيرا نتايج آن در اختيار شهرداری تهران قرار مي­گيرد و از نظر جمع آوری اطلاعات به دليل اين که به دستکاري مستقيم متغيرها نيازي نخواهيم داشت روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي  است. در اين پژوهش به منظور گردآوري اطلاعات از دو روش کتابخانه­ای و مطالعة ميداني استفاده می­گردد.

۶-۱- روش گردآوری اطلاعات

ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه­ای، بررسی اسناد و مدارک، مقالات، اینترنت و پرسشنامه­ی محقق­ساز حضوری خواهد بود.

 ۷-۱- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی کانجی است. ابتدا با مطالعه اسناد فرادست و راهبردی تحقیق، ماموریت و وظایف معاونت شهرسازی و با توجه به ابعاد کارت امتیازی کانجی شاخص هایی را برای ارزیابی عملکرد استخراج نموده و پرسشنامه طراحی می گردد، سپس  پرسشنامه برای تکمیل در اختیار نمونه آماری کارشناسان و شهروندان قرار می گیرد.

قلمرو مکانی: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شهروندان منطقه ۷  و ۱۰ شهرداری شهر تهران و مدیران  و کارکنان این معاونت در منطقه ۷  و ۱۰ تهران می باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق زمستان ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۳۹۲ می باشد.

۷-۱- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

  • ارزیابی عملکرد

ارزيابي عملكرد يك تكنيك مديريتي براي در اختیارگرفتن پيشرفت پروژه و ارزيابي كارآمدي و اثربخشي ناشي از اجراي پروژه مي باشد .(Akalu, 2003)

ارزیابی عملکرد عبارت است از فرآیند بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان که از طریق سنجش و مقایسه با شاخص ها و معیارهای از پیش تعیین شده صورت می گیرد.(Goodrich,2006)

ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی به معنای ارزیابی و سنجش کارایی، اقتصادی بودن و اثربخشی کلیه روش ها و تصمیم های مورد استفاده مدیریت مربوطه در مراحل اجرای وظایف است. مؤلفه های ارزیابی باید براساس اهداف، مقاصد، برنامه ها، شرح وظایف و فعالیت های هر دستگاه طرح ریزی شود. (طبرسا، ۱۳۷۸: ۳).

 

در این تحقیق منظور از ارزیابی عملکرد اندازه گیری مجموعه ی اقدامات، فعالیت ها و فرآیندهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ تهران بر اساس شاخص های استخراج شده از ماموریت معاونت، وظایف معاونت و برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران از منظر کارشناسان سازمان و شهروندان می باشد.

  • کارت امتیازی کانجی

روشی است که هدف آن تبدیل استراتژی به معیارهایی است که نگرش و دیدگاه سازمان را به صورتی منحصر به فرد در سازمان انتقال می دهد.

در این تحقیق منظور از کارت امتیازی کانجی سنجش عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مناطق ۷ و ۱۰ تهران در چهار بعد رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تعالی فرآیندها و یادگیری سازمانی می باشد.

  • منظر مالی/ارزش ذینفع

سنجه های عملکردی که در منظر مالی تعریف می شوند، بیانگر مجموعه تدابیر و اقدامات در جهت افزایش درآمد، کاهش قیمت تمام شده ی خدمات و بهره برداری بهینه و کارا از منابع مالی می باشند. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۵:۱۳۸۸)

در این تحقیق منظور از شاخص های ارزش ذینفع، شاخص های مالی همچون افزایش درآمد، کاهش هزینه و برون سپاری فعالیت ها می باشد که برای ذینفعان در دراز مدت ارزش ایجاد می نمایند.

  • منظر رضایت ذینفعان

عواملی که به رضایت شهروندان از کیفیت و کمیت خدمات سازمان منجر می گردد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۵:۱۳۸۸)

در این تحقیق شاخص ها در این منظر بیانگر دیدگاه ذینفعان خارجی(شهروندان) و ذینفعان داخلی(کارکنان) به سازمان هستند. این سنجه ها مدیران را قادر می سازند تا چگونگی عملکرد سازمان در خدمت رسانی به ذینفعان را بررسی کنند.

  • منظر تعالی فرآیندها

مجموعه اقدامات معاونت شهرسازی مناطق در زمینه استانداردسازی و بهبود سیستم ها و روش های انجام کار که منجر به تسهیل و تسریع در انجام امور، کاهش زمان و هزینه انجام فعالیت ها و افزایش بهره وری مناطق می گردد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۵:۱۳۸۸)

منظر تعالی فرآیند بر فرآیندهایی تمرکز می کند که بیشترین تاثیر بر رضایت مشتریان و تحقق اهداف مالی سازمان دارند. در این تحقیق منظور از تعالی فرآیند، اندازه گیری شاخص هایی همچون بهره وری، بهبود خدمات و کارایی سیستم های مدیریتی می باشد.

  • منظر یادگیری سازمانی

به مجموعه اقدامات و فعالیت های معاونت شهرسازی مناطق که منجر به بهبود ساختار، نظام مدیریت و بهسازی نیروی انسانی سازمان اطلاق می گردد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۵:۱۳۸۸)

این منظر معرف زیرساخت هایی است که سازمان برای برخورداری از بهبود و رشد بلندمدت به آنها نیازمند است. اهداف در این منظر پوشش دهنده شکاف میان توانمندی ها، قابلیت ها، سیستم ها و رویه های موجود با توانمندی ها و قابلیت های موردنیاز برای پیشرفت و دستیابی به اهداف منظرهای مالی، رضایت ذینفع و تعالی فرآیند می باشد. برنامه های آموزشی ، ارتقای مهارت و دانش کارکنان، ارتقای علاقمندی حرفه ای و …. در این منظر می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  • Kanji’s Business Scorecard-KBS

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614