ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

  Sorry, no posts matched your criteria.

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

۸ خرداد ۱۳۹۶
بدون نظر

مشخصات

نام فایل

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

حجم فایل

92 صفحه 5 فصل

فرمت فایل

word

لینک کوتاه

http://www.prozhebist.ir/?p=1307

تعداد فروش

1

قیمت

70,000 ریال

لینک خرید / دانلود

70,000 ریال – خرید

چکیده

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت است. در اين راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

واژه هاي كليدي : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

۱-۱) مقدمه

امروزه بيمه به عنوان یكي از مظاهر پيشرفت به شمار مي رود و در بسياري از كشورهاي دنيا در زندگي افراد تاثير گذار است . مردم از بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري ، غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده ، پيري و كهولت سود مي برند لذا سهمي قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند . حجم گسترده ي سرمانه ي شركت هاي بيمه به وي‍‍ژ ه شركت هاي بيمه ي عمر در جهان، اين شركت ها را كه از اجزاي بارازهاي مالي جهاني هستند ، به انجام فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي واداشته است . اين شركت ها بخشي از سود به دست آمده را به بيمه گذاران داده و نيزريال براي افزايش تقاضا و بازاريابي و عرضه ي محصولات بهتر به صورت گسترده اي فعاليت مي كنند.

از جمله روشهايي كه انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تامين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده پديده « بيمه » است ؛ زيرا بيمه ، ابزاري است كه علاوه براي جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث ، تامين آينده ، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود كه اين موضوع به نوبه خود ، موجب پويایي حيات اجتماعي ، رشد و شكوفايي استعدادها و افزايش كارايي و بهره وري در جامعه مي شود خانواده ، هنگامي كه منبع اصلي در آمدش در اثر خطراتي از قبيل مرگ زودرس ، از كارافتادگي ، بيكاري و يا فرا رسيدن ايام پيري و بازنشستگي از بين مي رود ؛ در صورتي كه منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد دروضع بسيار بدي قرار مي گيرد در چنين شرايطي با مكانيسم بيمه هاي زندگي مي توان با چنين پيامدهاي سوئي مقابله كرد .

در دو دهة گذشته ، حدود ۶۰ در صد از حق بيمه هاي جمع آوري شده در صنعت بيمة جهان به بيمة عمر اختصاص داشته است درحالي كه در كشور ايران با گذشت سال ها از آغاز فعاليت ، رشد چنداني در اين صنعت مشاهده نشده است و سهم بيمة عمر در اقتصاد ايران حدود ۶ در صد كل  حق بيمه ها در صنعت بيمه است ( سیگما[۱]، ۲۰۰۸ ) .

صنعت بيمه با فرض ريسك گريز بودن افراد توسعه پيدا كرد . پس چرا بيشتر مردم خود را در برابر حوادث بيمه نمي كنند ؟ شايد جواب اين باشد كه اين افراد احتمال وقوع حوادث را براي خود كم مي دانند و معتقدند كه هرگز دچار حادثه نمي شوند ( چاو[۲] ،۲۰۰۰ ) .

۱-۲) بيان مسئله

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرح هاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد:
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي ‌افراد يك‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌                            
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي‌.
بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخص هاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در رابطه‌ با جدول هاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.

بيمه عمر با توجه به ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فعال نمودن بازار سرمايه نقش اساسي ايفاء نمايد . ذخایر رياضي تجميع شده در شرکتهاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليتهاي اقتصادي سودآور گردند . از آنجا که در بيمه عمر معمولاً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت حق بيمه توسط شرکتهاي بيمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخایر رياضي قابل ملاحظه اي در رابطه با هر قرارداد تشکيل مي‎شود که شرکت بيمه با استفاده بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال نموده و نقش جديدتري در فعاليتهاي سرمايه گذاري داشته باشد که به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي است . تأثير رشد بيمه‎هاي عمر در اقتصاد به حدي است که بسياري از تحقيقات کاربردي به يک رابطه يک به يک بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معناداري بالا دست يافته اند.‍(مهدوی، ۱۳۸۸)

با وجود كار هاي بسيار با اهميت انجام گرفته اين صنعت در كشور ما مانند اكثر كشور هاي در حال توسعه ناشناخته باقي مانده و نقش آن در اقتصاد كشور و زندگي خانواده ها ناچيز مي باشد با مقايسه ی آمار مربوط به ميزان حق بيمه هاي عمر در كشور هاي مختلف جهان با ايران ، به نهايت عقب ماندگي آن در كشور پي خواهيم برد . اين امر در مورد اكثر كشور هاي در حال توسعه صدق مي كند . كميته امور نامرئي و مالي مربوط به تجارت در هشتمين جلسه خود در دسامبر ۱۹۸۲ ، با صدور قطعنامه اي درباره « بيمه عمر در كشور هاي در حال توسعه » از دفتر « كنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته است تا تحقيقاتي را در رابطه با جنبه هاي مختلف مالي موضوع انجام دهد و همچنين اقداماتي را كه كشورهاي در حال توسع عضو يونكتاد بايد در قالب رقابت بودن بيمه عمر در مقايسه با ساير سپرده ها انجام دهند توصيه نموده است (کریم آبادی، ۱۳۶۶)

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا ، سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است . سهم بيمه عمر در بازار بيمه در ايران ، به دليل سطح بالاي تورم ، پايين بودن درآمد سرانه و فعاليت كم موسسات ، در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود ۱۰% نبوده است . حركت صنعت بيمه بر اساس اين روند ، سهمي حدود ۱۰ % از كل حق بيمه هاي بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۵ خواهد رسيد .( بيمه مركزي ج.ا.ا ۱۳۸۸).

۱-۳ ) اهميت و ضرورت

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است سهم بيمه عمر از بازار بيمه در ايران به دليل سطح بالاي تورم پايين بودن در آمد سرانه و فعاليت كم موسسات در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود ۱۰% نبوده است حركت صنعت بيمه براساس اين روند ، سهمي حدود ۱۰% از كل حق بميه هاي بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵% افزايش خواهد يافت .

سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد ، به گونه اي  كه سطح جهاني آن در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/ ۲۵۲ دلار و در ايران تنها ۲/۱ دلار بوده است به اين معنا كه درآن سال ، حق بيمه سرانه در دنيا حدود ۲۱۱ برابر كشور ايران بود در سال ۲۰۰۸ ، اگر چه سرانه حق بيمه عمر در ايران نسبت  به سال ۲۰۰۰ رشد ۱۵۸% را تجربه كرد و به رقم ۱/ ۳ دلار رسيد اما در مقايسه با وضعيت جهاني بسيار اندك بود ، زيرا در آن سال نيز سرانه حق بيمه عمر در دنيا حدود ۱۲۰ برابر ايران بود. در تحليل وضعيت بيمه عمر نسبت به كل اقتصاد ، ضريب نفوذ بيمه عمر ، معياري شناخته شده است اين شاخص در سطح جهان در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹ برابر ايران بوده است كه اين نسبت در سال ۲۰۰۸ ، به ۵۹ برابر رسيده است. ضريب نفوذ اندك براي بيمه عمر در ايران ( ۰۷/۰ در سال ۲۰۰۸ ) حركت بسيار كند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با كل اقتصاد كشور نشان مي دهد . بنابراين ، ضروري است تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد . با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده دركشور عرضه گسترده بيمه هاي عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو است.

۱-۴) اهداف پژوهش

۱-۴-۱) اهداف اصلي

۱-  سنجش عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۲-سنجش عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۱-۴-۲) اهداف فرعي

 • سنجش ميزان تاثيرسطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
 • سنجش ميزان تاثير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر اثر گذار است

 ۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مدل مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند.

این تئوری به صورت منطقی بر اساس پژوهش های قبلی تدوین می شود.گردآوری داده های منطقی از طریق پزوهش های منتشره در تدوین مبنایی عملی برای بررسی مساله پژوهشی، امری محوری و اساسی است.(دانایی فر و دیگران ،۱۳۸۹)

برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی به بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي  بيمه عمر در ايران مي پردازد برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی رابطه میان عوامل موثر بر بيمه عمر از دو جنبه ي اقتصادي و اجتماعي را با ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر را بررسي نمايد در اين مسير با توجه به مقاله «رشنوادي و ديگران» مولفه هاي عوامل اجتماعي را به شرح زير معرفي مي كند:

 • عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان(مهدوی،۱۳۸۸)

و مهمترين مولفه هاي عوامل اقتصادي با توجه به مقاله دكتر غدیر مهدوي – ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو :

 • تورم
 • بيکاري و فقر
 • سطح پايين درآمد
 • بار تکفل بالا : بين بار تکفل و ميزان تقاضا براي بيمه ي زندگي نيز در شرايط عادي ارتباط مستقيم وجود دارد، در صورتي که اين رابطه در مورد ايران بر عکس مي باشد . در کشورهاي توسعه يافته با افزايش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بيشتري براي خريد بيمه احساس ميکند تا آينده افراد خانواده ر ا از خطر بي سرپرست شدن و پيامدهاي ديگر مصون بدارد . اما در ايران به دليل عدم شناخت کافي از بيمه عمر و اينکه در نتيجه ي افزايش تعداد افراد تحت تکفل تأمين نيازهاي تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زيادي براي خريد بيمه عمر احساس نميشود . با افزايش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بيشتر به فکر تأمين نيازهاي مصرفي و ضروري روزمره آنها بوده و بيمه ي عمر براي آنها به عنوان يک کالاي لوکس مي گردد .
 • قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري(رشنوادی ،۱۳۸۷)

۱-۶) پرسش های تحقیق

۱-۶-۱) پرسش های اصلی

۱- آیا عوامل اجتماعی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

۲- آیا عوامل اقتصادی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

۱-۶-۲) پرسش های فرعی

۱- آیا سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

۲- آیا قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

۳- آیا عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه‎هاي عمر اثر گذار است؟

۴- آیا ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

۱-۷) فرضیه های تحقیق

۱-۷-۱) فرضیه های اصلی

۱-  بررسی تاثیر عوامل اجتماعي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۲-بررسی تاثیر عوامل اقتصادي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۱-۷-۲) فرضيات فرعي

 • سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
 • قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
 • عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است

۱-۸ ) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق

عوامل اقتصادي

۱-۸-۱) سطح درآمد و بيمه عمر

سطح درآمد : سطح در آمد افراد یک جامعه موجبات دسترسی از زندگی را چون ۱-سطح معیشتی یا (بخور و نمیر ) ۲- سطح برخورداری از حداقل زندگی  ۳- رفاه ۴- سطح برخورداری از رفاه و تجمل را فراهم می سازد .(باقر ساروخانی و محسن تبریزی ۱۳۸۰).

بررسي لين و گريس ۱ در مورد تقاضاي بيمه عمر نشان مي دهد ، تقاضاي بيمه عمر به شدت با آسيب پذيري مالي در ارتباط است و كشش تقاضاي بيمه هاي عمر با افزايش سن ، كاهش مي يابد .

كاپفر۲ در پژوهشش ، احتمال خريد بميه عمر از سوي افراد بيكار ، زنان خانه دار ، افراد در حال آموزش و آنهايي كه در آمد پايين تري دارند را كمتر يافته است .

عزيززاده نيازي ( ۱۳۷۸) در بررسي خود نشان داد كه متغير با سوادي و در آمد سرانه اثر مثبت و معنا داري بر تقاضاي بيمه عمر دارند .

۱-۸-۲) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

▪ سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند :

۱) براساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم  می‎شود . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملك یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت ، كه فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲) براساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.
۳) برحسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسك مواجه اند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت :

سرمایه گذاری با ریسك متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی ) ،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار ) .
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری است كه ریسك آن متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن سرمایه گذار برای كسب بازده ، ریسك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم ، ریسك بسیار زیادی متحمل می شود .(کارگزار،۱۳۸۵)

قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري : شکل اقتصادي ديگر در رابطه با بيمه ي عمر اين است که سود پرداختي شرکتهاي بيمه در قالب سرمايه هاي عمر حتي در مقايسه با سود بانکي در قراردادهاي بيمه عمر سنتي کمتر است. زيرا زمينه هايي که شرکتهاي بيمه به اجبار دولت براي سرمايه گذاري انتخاب ميکنند بازدة مناسبي ندارند. در حالي که نظام بانکي در مقايسه با بيمه پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي کرده و در بين مردم شناخته شده و قابل اعتماد است و بالاتر بودن نرخ سود بانکها نسبت به سود محاسبه شده در سرمايه هاي بيمه باعث مي شود که پس انداز يا سرمايه گذاري در بانکها براي مردم جذاب تر و قابل توجه تر باشد. (مهدوی ،۱۳۹۱)

۱-۸-۳ ) ترويج  و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت

صنعت بيمه با فرض ريسك گريز بودن افراد توسعه پيدا كرد پس چرا بيشتر مردم خود را در برابر حوادث بيمه نمي كنند ؟ شايد جواب اين باشد كه اين افراد احتمال وقوع حوادث را براي خود كم  مي كنند و معتقدند كه هرگز دچار حادثه نمي شوند ( چاو ،۲۰۰۰ ) .

مهم ترين پوششي كه بيمه مي دهد آرامش ذهني ۱ است مشكلي كه بيمه گران با آن مواجه اند اين است كه مشتريانشان به آنها زياد توجه نمي كنند . برخي ممكن است فكر كنند كه خريد بيمه ، اگر با حادثه وخسارت همراه نباشد ، نوعي هدر دادن پول است در حالي كه طي اين مدت از اطمينان بيمه استفاده مي‎كردند.

چاليز۲ به اين نتيجه رسيد كه بيمه گران با آن مواجه اند اين است كه مشتريانشان دوباره ارتباط برقرار كنند براي ايجاد يك ارتباط قوي با مشتريان بيمه گران كيفيت محصولاتشان را بايد افزايش دهند و براي اين منظور بايد از نيازها و خواسته هاي بيمه گذاران آگاهي داشته باشند ( چاليز[۳] ، ۱۹۹۹ ) .

علي ضيايي مدير عامل بيمه سامان با بيان اين مطلب كه از زمان ورود محصولات بيمه‌هاي عمر كه جنبه سرمايه گذاري دارند به ايران، حدود يك دهه مي‌گذرد و در اين مدت نيز با حمايت‌هاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انصافا رشد خوبي را دراين رشته شاهد بوده‌ايم، اما با توجه به ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان بااتخاذ تدابيري ضرب آهنگ رشد را تصريح كرد.

محصولات عمر به علت بلند مدت بودن‌ آن و تلفيق پوشش‌هاي بيمه‌اي و ابزار سرمايه گذاري، محاسبات رياضي پيچيده‌اي دارند. اين محاسبات در حجم انبوه بيمه نامه‌هاي صادره در يك شركت بيمه و تعداد تراكنش‌هاي مربوط به هر بيمه نامه در قالب صدور الحاقيه‌هاي متعدد، باعث شده است كه مديريت عمليات بيمه‌هاي اندوخته ساز، بدون در اختيار داشتن زيرساخت‌ها و ابزارهاي قوي فن‌آوري اطلاعات امكان پذير نباشد.

مديرعامل بيمه سامان بيان كرد: متاسفانه در كشور ما در حوزه نرم افزارهاي مربوط به بيمه‌هاي عمر و خدمات مربوط به آن سرمايه گذاري كمي شده است كه اين امر خدمات رساني در رشته بيمه‌هاي اندوخته را براي شركت‌هاي بيمه دشوار كرده وتوانايي اين شركت‌ها را در توسعه فروش اين محصول محدود كرده است.

مدير عامل بيمه سامان با اشاره به برگزاري همايش بين المللي بازاريابي تخصصي در صنعت بيمه، عنوان كرد: برگزاري هر چه بيشتر كنفرانس‌هاي مرتبط با بازاريابي در صنعت بيمه به پيشبرد اهداف توسعه‌اي اين صنعت كمك زيادي خواهد كرد.

وي در مورد روش‌هاي نهادينه كردن بيمه در سبد خانوار يادآور شد: فرهنگسازي استفاده از محصولات بيمه‌اي از طريق رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات به تغيير درنگرش خانوارها منجر خواهد شد و بر اثر اين تغيير در نگرش، محصولات بيمه‌اي ديگر نه تنها به عنوان محصولات لوكس مطرح نمي‌شود بلكه به عنوان يك محصول ضروري جايگاه خودرا در سبد خانوار بدست مي‌آورند.

۱-۹ ) قلمرو تحقیق

۱-۹-۱ )  قلمرو مکانی

این تحقیق در صنعت بیمه ی شهرستان رشت انجام می شود.

۱-۹-۲)  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بهمن ماه ۱۳۹۱ الي شهريور ۱۳۹۲

۱-۹-۳)  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر علم مدیریت حوزه مدیریت بازرگانی و تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر مربوط به حوزه ی تئوری سازمان می باشد.

[۱] sigma

[۲] chow

[۳] Challis

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614