دانلود رایگان پایان نامه نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد / پروژه بیست

    Sorry, no posts matched your criteria.

نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد

۲۸ تیر ۱۳۹۳
بدون نظر

پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان: نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد

فرمت: word / سایز فونت:۱۴ لاتین:۱۲ رفرنس:۱۰/ فاصله بین خطوط ۱٫۱۵ / تعداد صفحات: ۱۰۴

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

هدیه رایگان برای شما: پرسشنامه ای این پایان نامه

مطابق سرفصل دانشگاه ویرایش نهایی شده.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مساله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف كلي

۱-۴-۲- اهداف جزيي

۱-۵- فرضيه ها

۱-۶-متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱-متغیر مستقل

۱-۶-۲-متغیر وابسته

۱-۷-تعاریف متغیرهای پژوهش

۱-۸-قلمرو پژوهش

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲-۱- تجارت الکترونیک

۲-۱-۱- تاریخچه تجارت الکترونیک

۲-۱-۲- تعریف تجارت الکترونیک

۲-۱-۳-مزایا و معایب تجارت الکترونیک

۲-۱-۴- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

۲-۱-۵-محدودیت‌های تجارت الکترونیکی

۲-۱-۶-مدل‌های تجارت الکترونیک

۲-۱-۶-۱- تجارت فروشنده با فروشنده

۲-۱-۶-۲- تجارت فروشنده با مصرف کننده

۲- ۱-۶-۳ -تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

۲-۱-۶-۴ -تجارت مصرف کننده با فروشنده

۲-۱-۶-۵ -تجارت نقطه به نقطه

۲-۱-۶-۶- تجارت فروشنده با ادراه

۲-۱-۷- را اندازهی یک تجارت الکترونیکی

۲-۱-۶-۷- تجارت مصرف کننده با اداره

۲-۱-۸- تجارت الکترونیک در ایران

۲-۲-پرداخت آنلاین

۲-۲-۱-پرداخت الکترونیکی

۲-۲-۲-پول الکترونیکی

۲-۲-۳-ویژگی پول الکترونیکی

۲-۲-۴-انواع پول الکترونیکی

۲-۲-۵-پرداخت همراه

۲-۲-۶-پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه

۲-۲-۷-صورتحساب مستقیم موبایل

۲-۲-۸-موبایل وب (WAP)

۲-۲-۹-صورتحساب مستقیم اپراتور

۲-۲-۱۰-کارت اعتباری

۲-۲-۱۱-کیف پول آنلاین

۲-۲-۱۲- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات

۲-۲-۱۳-سرویس پرداخت

۲-۳-کاربرد تجارت الکترونیک

۲-۳-۱-مسئله تحقیق

۲-۳-۲-اهداف تجارت الکترونیک

۲-۳-۳-مفهوم تجارت الکترونیکی

۲-۳-۴-بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت‌ها

۲-۳-۵-تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت (محیط نزدیک)

۲-۳-۶-پارادایم گزینشی دانینگ

۲-۳-۷-تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات

۲-۳-۸-راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات

۲-۳-۹- فرآیند تسهیل صادرات با استفاده از تجارت الکترونیک

۲-۳-۱۰- نقش تجارت الکترونیک در پیشبرد فرآیندهای صادرت

۲-۴-جمع بندی تجارت اکترونیک

۲-۵-تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

۲-۵-۱-مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي

۲-۵-۲-تجارت الكترونيكي و بيكاري

۲-۵-۳-بخش پولي و اثرات تجارت الكترونيكي

۲-۵-۴-تجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاري

۲-۵-۵-تجارت الكترونيكي و بودجه دولت

۲-۵-۶-تجارت الكترونيكي و رفاه و توسعه اقتصادي

فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌

۳-۱-مقدمه‌

۳-۲-روش‌ پژوهش‌

۳-۳- مدل پژوهش

۳-۴- حجم نمونه و روش اندازه گیری

۳-۵- جامعه آماری

۳-۶- ابزار جمع آوری داده‌ها

۳-۷- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳-۸-۱٫ ضریب همبستگی

۳-۸-۲٫ ضریب همبستگی پیرسون

۳-۸-۳- ضریب تشخیص

۳-۸-۴-آزمون t

۳-۸-۵٫ مدل یابی معادلات ساختاری

۳-۸-۵-۱٫ شاخص GFI

۳-۸-۵-۲٫ شاخص برازندگی AGFI

۳-۸-۵-۳٫ شاخص RMSEA

۳-۸-۵-۴٫ شاخص NFI

۳-۸-۵-۵٫ شاخص

فصل چهارم ارائه و تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱-مقدمه

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۳- آزمون فرضیه‌ها

۴-۳-۱-آزمون فرضیه ۱

۴-۳-۱-۱-آزمون ANOVA

۴-۳-۱-۲-ضریب همبستگی پیرسون

۴-۳-۱-۳-ضریب تشخیص

۴-۳-۲-آزمون فرضیه ۲

۴-۳-۲-۱-آزمون ANOVA

۴-۳-۲-۲-ضریب همبستگی پیرسون

۴-۳-۲-۳-ضریب تشخیص

۴-۳-۳-آزمون فرضیه ۳

۴-۳-۳-۱-آزمون ANOVA

۴-۳-۳-۲-ضریب همبستگی پیرسون

۴-۳-۳-۳-ضریب تشخیص

فصل پنجم بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

۵-۲- بحث و نتیجهگیری

۵-۳-محدودیتهای پژوهش

۵-۴-پیشنهادها برای پژوهشگران آتی

۵-۵- منابع مورد استفاده

پیوست ها

 چکیده

تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده ست و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامهریزی دارد. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمیابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی­نظیری دست یابند. تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته است.

در اين پژوهش توصيفي- پيمايشي، جامعه پژوهش را تاجران الکترونیک و کارشناسان تجارت الکترونیک به تعداد ۷۲۵ نفر را تشكيل مي­د­هد که تعداد ۲۵۰ نفر از طريق فرمول نمونه گيري کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه استفاده­ شده است. پرسشنامه شامل سوالات عمومی درباره وضعیت پاسخگویان و سوالات تخصصی اقتصاد و تجارت الکترونیک در قالب سؤال با مقياس ليكرت استفاده گردیده است. براي روايي ترجمه، از روش اعتبار محتوي و براي پايايي ابزار از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده در تجزيه و تحليل اطلاعات، روشهاي آمار توصيفي (مانند جداول فراواني، ميانگين، واريانس،..) و آمار استنباطي  نظير آزمون t،  آزمون هاي آماري تحليل واريانس با سطح معناداري ۰۵٪، و براي همبستگي متغيرها ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم­افزار SPSS به كار گرفته شده است. همچنین یافته­های پژوهش نشان می دهد که بین تجارت الکترونیک و رشد اقتصادی، کاهش تورم و اشتغال زایی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

 واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، رشد اقتصادی، اشتغال زایی، کاهش تورم، شبکه جهانی

 ۱-۱-مقدمه

جهانی شدن و تغییرات شتابان به خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمان‌ها و کشورها را به چالش طلبیده‌اند وبدون شک چشم پوشی از این تحولات، عقب ماندن سازمان­ها یا کشورهای مورد نظر را در پی خواهد داشت. در این میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که از آن بنام «انقلاب اطلاعات» نام برده می‌شود، سهم بسیار عظیمی در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان‌ها دارد و می‌رود تا همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را تحت پوشش قرار دهد. یکی از جنبه‌های متأثر از این تکنولوژی، حوزه اقتصاد و بازرگانی است که با ظهور «تجارت الکترونیک» متحول شده است.

۱-۲-بیان مساله

تجارت الکترونیکی پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر می‌باشد تعریف متداول تجارت الکترونیکی، مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه ای از جمله اینترنت است. در فرآیند مبادله ممکن است فقط بخشی از آن به صورت الکترونیکی صورت گیرد. مطابق گزارش‌های «آنکتاد» تجارت الکترونیکی زمانی اتفاق می‌افتد که وارد زندگی مردم شود و تولید کنندگان و مصرف کنندگان  از آن منتفع شوند.

 طبق تعريف كميسيون اروپا  ۱۹۹۷ ، تجارت الكترونيك بر پردازش وانتقال الكترونيكي داده‌ها شامل متن/صداو تصوير مبتني می‌باشد. تجارت الكترونيك فعالیت‌های گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح‌های تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريــــــابي مستقيم وخدمات پس از فروش رادر بر می‌گیرد.

پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير، و گسترش كاربردهاي آن در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، موجب شكل‌گيري فصل نويني از روابط متقابل بين افراد، نهادها، شرکت‌ها و دولت‌ها شده است. مفاهيم جديدي در ادبيات اقتصادي و تجارت، در حال ظهور هستند. روش‌های سنتي تجارت و كسب و كار، در حال بازنگري بوده و در پرتو اين تحول، مشاغل و فعالیت‌های جديد اقتصادي در حال شكل‌گيري هستند. عده‌اي تحول مذكور در فناوري اطلاعات و ارتباطات را بزرگ‌ترین انقلاب تكنولوژيك بعد از انقلاب صنعتي ارزيابي كرده (Mokyr,1996) و عده‌اي ديگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوين و يا اقتصاد ديجيتال ياد مي‌كنند.

اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني و نيز به عنوان پيش نياز تجارت الكترونيكي به دليل داشتن حضورفراگير[۱]، هزينه دسترسي نسبتاً پايين، سهولت كار با آن، انعطاف‌پذيري و جذابيت، در حال تغيير روش‌های سنتي كسب و كار است. اين فناوري، الگوهاي جديدي براي خريد، فروش و ارائه خدمات به مشتريان ارائه داده و در حال ارائه تعريفي جديد از روابط سنتي بين خريداران و فروشندگان است. همچنين اين فناوري، موجب دگرگوني در روش‌های توليد، توزيع، جست‌وجو و مبادله كالاها و خدمات، شده و مي‌تواند سرعت عكس‌العمل مؤسسات و بنگاه­ها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان بيشتركند.

سؤالي كه مطرح می‌شود اين است كه پيامد اين تغيير ساختاري گسترده و پيچيده چه خواهد بود؟ آيا تجارت الكترونيكي، بهره‌وري را تغيير خواهد داد؟ آيا تجارت الكترونيكي به ايجاد محصولات جديد و روش‌های جديد كسب و كار منجر خواهد شد؟ آيا موجب افزايش اشتغال خواهد شد؟ آيا احتمال اينكه برخي از بخش‌ها تأثيرات بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها بپذيرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذيري بين‌المللي چگونه خواهد بود؟ چه پيامدهايي براي متغيرهاي پولي و مالي درپي‌خواهد داشت؟ و سؤالات ديگر.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه­ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي­نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور، از اينترنت استفاده مي­كنند. بعلاوه بسياري از قوانين وبمسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگشته است. بنابراين نمی‌توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد. رتبه بندي EUI براي سال ۲۰۱۰ در زمينه تجارت الكترونيك در ۶۰ كشور دنيا مؤيد همين ادعاست.

در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از ۷۰ معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد، چشم انداز ثبات سياسي، محيط نظارتي، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشور ما از ۱۰ عدد ۳ است كه در رتبه ۵۹ قرار دارد. شاخص ديگراطلاعات است كه از معیارهایی از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معیارهای مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت، نرخ سواد و …تشكيل شده است. براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد ۳ از ۱۰ است كه رتبه ۵۶ قرار دارد. در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه ۵۸ ازميان ۶۰ كشور بررسي شده است.

به دلیل اهمیت بالای تجارت الکترونیک و همچنین جهانی شدن تجارت الکترونیک و تاثیر مستقیم و بسزایی که در اقتصاد کشور دارد به بررسی این پژوهش می‌پردازیم همچنین رشد اقتصاد در تجارت الکترونیک به صورت نمایی می‌باشد ولی در حالت عادی به صورت پلکانی می‌باشد اگر تجارت الکترونیک در کشور ما جایگاه مناسبی پیدا کند می‌توان در طی زمان کوتاهی اقتصاد کشور را متحول ساخت. لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش بر خود لازم می دانم تا به بررسی این موضوع بپردازیم.

استان ايلام در چند سال اخير با تغيير شرايط و حاكميت در كشور عراق واجد پتانسيل مهم و بي­نظيري در كشور براي رونق بخش بازرگاني و تجارت شده است جداي از تردد ساليانه چندصد هزار زائر عتبات عاليات كه مي­تواند ايلام را به يكي از مهم‌ترین استان‌های ترانزيتي كشور و يكي از اصلی‌ترین مراکز تجارت الکترونیک ايران با دنياي خارج تبديل كند همگوني فرهنگي، اجتماعي و ديني با مردم عراق امكان ارتباط گسترده، تجار ايراني را با تجار عراقي فراهم آورده و با توجه به پیشرفت روز افزون تجارت الکترونیک و همچنین راحتی و سرعت در عمل، در این میان تجارت الکترونیک در استان ایلام به سورت چشم گیری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614