طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

  Sorry, no posts matched your criteria.

طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  ( M.A )

گرایش: بازاریابی

عنوان

طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

قیمت ۱۲۰۰۰تومان


 فهرست مطالب

     چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش

       ۱-۱:  مقدمه۳

       ۱-۲:  بیان مسأله۴

       ۱-۳:  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش۷

       ۱-۴:  اهداف پژوهش.۷

          ۱-۴-۱:  هدف اصلی.۷

       ۱-۵:  سوال پژوهش۸

       ۱-۶:  تعریف مفاهیم و اصطلاحات۹

 فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱:  مقدمه۱۳

۲-۲:  مبانی نظری ۱۳

    ۲-۲-۱:  گردشگری۱۳ 

   ۲-۲-۱-۱:  انواع گردشگر و گردشگری ۱۵

    ۲-۲-۲:  گردشگری پایدار. ۱۶

           ۲-۲-۳:  وفاداری گردشگر ۲۰

           ۲-۲-۴:  اعتماد گردشگر۲۱

           ۲-۲-۵:  رضایت گردشگر ۲۲

    ۲-۲-۶:  کیفیت خدمات۲۳

    ۲-۲-۷:  بازاریابی پایدار ۲۵

           ۲-۲-۷-۱-۱:  توسعه پایدار ۲۶

              ۲-۲-۷-۱-۱-۱:  اهداف توسعه ی پایدار گردشگری.۲۹

        ۲-۲-۷-۲:  تاثیرات اقتصادی ۳۰

            ۲-۲-۷-۲-۱:  اشتغال ۳۳

        ۲-۲-۷-۳:  تاثیرات اجتماعی فرهنگی۳۴

            ۲-۲-۷-۳-۱:  امنیت گردشگر ۳۷

        ۲-۲-۷-۴:  تاثیرات سیاسی۳۹

            ۲-۲-۸:  بازاریابی سبز۴۱

        ۲-۲-۸-۱:  ابزارهای بازاریابی سبز۴۳

     ۲-۲-۹:  تاثیرات زیست محیطی ۴۳

            ۲-۲-۱۰:  بازاریابی گردشگری ۴۵

        ۲-۳:  پیشینه پژوهش ۴۷

    ۲-۳-۱:  پژوهش­های داخلی۴۸

    ۲-۳-۲:  پژوهش­های خارجی۴۹

           ۲-۳-۳جمع بندی از پیشینه پژوهش ۵۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

        ۳-۱:  مقدمه۵۶

        ۳-۲:  روش پژوهش ۵۷

        ۳-۳:  جامعه پژوهش۵۷

        ۳-۴:  روش نمونه گیری و حجم نمونه۵۷

        ۳-۵:  ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها۵۸

        ۳-۶:  روایی و پایایی ابزار پژوهش۵۹

           ۳-۶-۱:  روایی پرسشنامه۵۹

           ۳-۶-۲:  پایایی پرسشنامه ۶۰

       ۳-۷:  قلمرو پژوهش ۶۱

       ۳-۸:  مدل مفهومی پژوهش۶۱

       ۳-۹:  فرضیه های پژوهش۶۱

       ۳-۱۰:  روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها۶۲

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

       ۴-۱:  مقدمه ۶۴

      ۴-۲:  آمارتوصیفی.۶۴

          ۴-۲-۱:  وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴

          ۴-۲-۲:  سمت پاسخ دهندگان ۶۵

          ۴-۲-۳:  وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۶

       ۴-۳:  آمار استنباطی۶۷

          ۴-۳-۱:  آزمون کلموگروف اسمیرنوف  ۶۸

          ۴-۳-۲:  ضرایب رگرسیونی ۶۸

          ۴-۳-۳:  معادلات ساختاری ۶۹

          ۴-۳-۴:  ضرایب استاندارد شده ۷۰

          ۴-۳-۵:  مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی ۷۰

          ۴-۳-۶:  مقدار کای دو ۷۱

 فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

       ۵-۱:  مقدمه ۸۲

       ۵-۲:  نتایج پژوهش ۸۲

       ۵-۳:  پیشنهادهای پژوهش ۸۸

           ۵-۳-۱:  پیشنهادهای کاربردی ۸۸

           ۵-۳-۳:  پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۸۹

       ۵-۴:  محدودیت­های پژوهش ۹۰

      منابع و ماخذ۹۱

     پیوست­ها۱۰۳

 

 

چکیده

هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است.  برای آزمون فرضیه­ها، پرسشنامه­یی با ارزش گذاری۰-۱۰۰ و به تعداد ۳۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان ………، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد ۳۸۴ نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS  برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می­دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.

واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان ……….

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱: مقدمه

از اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محوری به سمت توسعه هرچه پایدارتر حرکت کرد. توسعه پایدار، نقطه ایده­آل تلاش صنعت گردشگری در قرن ۲۱ است(ضرغام بروجنی و نیک بین،۱۳۹۰، ۱۳۹). چند دهه قبل محققان، گردشگری را به عنوان یک سیستم بزرگتر و نه یک فرآیند ساده مبادلات اقتصادی بین کسب و کار و مصرف کنندگان بررسی کردند. برنامه­ریزان و اقتصاد دانان عرضه گردشگری (کسب و کار و منابع جامعه) و تقاضای (بازار گردشگری) دو طرف، شامل ارتباط از جمله حمل و نقل و ارتباطات بازاریابی را برقرار کردند(جمروزی[۱]، ۲۰۰۷، ۱۱۸). سفر و گردشگری به یک صنعت جهانی تبدیل شده اند و به طور گسترده ای یکی از سریع ترین صنایع در  حال رشد در نظر گرفته می شود، اگر نه صنعتی با رشد سریع در جهان است(ام ریچ و پری[۲]، ۱۹۹۸، ۱۲۹۰). گردشگری می تواند یک منبع مهم از شغل ها برای جوامع غیر مترو باشد، به خصوص برای آن­هایی که از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند. از آنجا که شغل ها در صنعت گردشگری اغلب نیاز به آموزش های پیشرفته ندارند، ساکنان محلی با مهارت های کمی می توانند به آسانی به عنوان سرویس دهنده غذا، کارمندان خرده فروشی، و کارگران مهمان نوازی کار کنند. گردشگری نیز نه تنها به ساکنان محلی فرصت های کسب و کار ارائه می دهد، اما می تواند به عنوان وسیله ای برای بازاریابی یک محل به ساکنان و شرکت های بالقوه خدمت کند، مانند گردشگری امروز ممکن است بازگشت بعد از بازنشستگی یا شروع یک کسب و کار محلی باشد(ام بروون[۳]، ۲۰۰۳، ۱). به عنوان یک پیگیری انسانی، اوقات فراغت باعث شده تا نگرانی­های بزرگی برای پس از دوره جدید از اوقات فراغت بوجود آید. افرادی که در سراسر جهان در کار اجتماعی شرکت می کنند ۵۰% بیشتر وقت را در هر سال برای اوقات فراغت در ۱۵ سال آینده صرف می­کنند. با توجه به نظرسنجی، یک سوم از وقت آمریکایی­ها برای اوقات فراغت مورد استفاده قرار می­گیرد، یک سوم از درآمد خود را برای اوقات فراغت و یک سوم از زمین شان برای آن است. در ضمن، گردشگری، به عنوان شکلی از آرامش، به طور گسترده­ای پذیرفته شده­است و با توسعه مداوم اقتصاد جهانی، اقتصاد اوقات فراغت بخش کلیدی را در صنعت گردشگری ایفا می­کند(کان و هونگ بینگ[۴]، ۲۰۱۰،۱۹۷۴). روابط بین پنج عامل پنهان (به عنوان مثال منافع شخصی از توسعه گردشگری، درک اثرات مثبت گردشگری، درک اثرات منفی گردشگری، رضایت جامعه و نگرش برای توسعه گردشگری افزوده) استفاده و پیشنهاد شده­است. اثرات اقتصادی شامل عناصر مثبت از قبیل درآمد مالیاتی، افزایش شغل و درآمد اضافی و نیز عناصر منفی مانند سنگینی مالیات، تورم و بدهی­های دولت­های محلی است. اثرات اجتماعی و فرهنگی شامل عناصر مثبت از قبیل تجدید حیات در صنایع دستی و مراسم های سنتی، افزایش تفاهم و ارتباطات بین فرهنگی و عناصر منفی مانند افزایش میزان جرم و جنایت و تغییرات در فرهنگ سنتی است. اثرات زیست محیطی شامل عناصر مثبت از قبیل حفاظت از پارک­ها و حیات وحش و عناصر منفی مانند شلوغی، آلودگی هوا، آب و سرو صدا، نابودی حیات وحش، خرابکاری و ریختن آشغال  می­باشد(فوچن و چون چن[۵]، ۲۰۱۰،۵۲۹).

۱-۲: بيان مسأله پژوهش

با توجه به این که گردشگری یک صنعت محسوب می­شود بنابراین مستلزم داشتن یک سیستم بازاریابی قوی نیز می باشد. امروزه با وجود پیشرفت هایی که در کشورهای دنیا روی داده است، دیگر روش های قدیمی بازاریابی برای جذب گردشگر نمی­تواند به طور مؤثری جوابگو باشد، زیرا گردشگران(مشتریان) به راحتی به تبلیغات ارائه شده از سوی سازمان ها و دولت های محلی در رابطه با مناطق گردشگری کشورهای متبوع شان اعتماد نمی کنند. در دنیای امروز پیشرفت هایی از قبیل رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت، ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر، یوتیوب و… باعث شده که افراد در سراسر دنیا به یکدیگر نزدیک تر شده و از این طریق قسمت عمده ای از اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایند. با این وجود انتظار می رود که برای داشتن یک صنعت گردشگری پایدار بایستی یک سیستم بازاریابی پایدار پایه گذاری کرد. گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل، برنامه ریزی برای سفر، جابجایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد. بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن­هاست (امین بیدختی و نظری،  ۱۳۸۸ ، ۵۱). ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ[۶]،۲۰۱۱ ،۱۹۷۷). وال[۷] (۱۹۹۸) استدلال می کند ساختار بازاریابی کلان، از جمله قابلیت (اهداف بازاریابی)، مؤسسات بازاریابی گردشگری (آن­هایی که درگیر هستند) و کالاها (آنچه ما بازاریابی می کنیم) در بازاریابی گردشگری بررسی می شود(جمروزی[۸]، ۲۰۰۷ ،۱۱۹). تانگ و همکاران(۲۰۱۰) توسعه پایدار صنعت گردشگری در چین تحت اقتصاد کم کربن را بررسی و مطالعه نمودند. با توجه به پژوهش هایی که در بالا به آن ها اشاره شد و پژوهش های دیگری که در زمینه گردشگری، گردشگری پایدار و بازاریابی گردشگری وجود دارد، مشاهده می شود که هرکدام از این پژوهش ها از یک یا دو یا حداکثر سه بعد عوامل تأثیر گذار بر صنعت گردشگری را مطالعه کرده اند. لازم به ذکر است که هیچکدام از پژوهش های انجام شده تأثیر بازاریابی پایدار که مهمترین عامل در دنیای کنونی برای رسیدن به یک صنعت پایدار می باشد را بر روی گردشگری بررسی و مطالعه نکرده اند. جامعه آماری     مورد نظر در این پژوهش از خبرگان صنعت گردشگری و اساتید و دانشجویان رشته های مدیریت و بازاریابی که آن ها نیز به نوبه خود خبرگان فن مدیریت و بازاریابی می باشند تشکیل شده است. استفاده از خبرگان باعث می شود که این پژوهش قابلیت اجرایی محکمی داشته باشد. دلیل وجود چنین مسأله ای این است که با وجود اینکه کشور ایران دارای جاذبه های فراوانی از لحاظ گردشگری بوده و هست اما نتوانسته درصد بالایی را از سهم این صنعت در جهان به خود اختصاص دهد. علل بسیاری در این امر دخیل می باشند که از آن جمله می توان به عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل محیطی و عوامل اقتصادی اشاره کرد که هر کدام از عوامل پیش گفته نیز به نوبه خود دارای زیرمجموعه هایی می باشند که در فصل های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند. مدلی که ما در این پژوهش استفاده می کنیم تأثیر تمامی عوامل پیش گفته بالا را در نظر گرفته و نشان می دهد که هرکدام از آن ها به چه اندازه بر داشتن یک گردشگری پایدار تأثیر گذارند. همچنین تأثیر بازاریابی پایدار را که از عوامل بالا منتج می شود را به طور ویژه بر گردشگری پایدار اندازه گیری می­کند. در دهه های اخیر رشد وتوسعه صنعت گردشگری و اتخاذ آن به عنوان یکی از فعالیت های عمده اقتصادی از طرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و رقابت مقاصد عمده گردشگری در جهت جذب گردشگران، برنامه ریزان را برآن داشته تا جهت افزایش درآمدهای حاصله از فعالیت های گردشگری به دو مقوله مهم توجه نمایند: اول افزایش رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کیفیت تجربه گردشگری  دوم تلاش در جهت حفظ منافع جوامع میزبان(شعبانی فرد و همکاران، ۱۳۸۸ ،۴۸).  یون[۹] و همکاران (۲۰۰۱) توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک راه مؤثر برای احیای اقتصاد یک قسمت مشخص اعم از شهری و روستایی است. با این حال گردشگری به شدت وابسته بر حسن نیت ساکنان محلی به عنوان حمایت از آن ها برای عملیات موفق توسعه بویژه برای پایداری یک قسمت لازم است. پردوس[۱۰] و همکاران (۱۹۹۰) و یون و همکاران (۲۰۰۱) در ک نگرش ساکنان محلی نسبت به توسعه صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آنها در دستیابی به حمایت جامعه میزبان برای توسعه صنعت گردشگری ضروری است. اوکازاکی[۱۱] (۲۰۰۸) علاوه بر این، شدت مشارکت جامعه برای ساکنان محلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه گردشگری پایدار حمایت شده است(فوچن و چون چن[۱۲]،۲۰۱۲ ، ۵۲۶).  جونز[۱۳] (۱۹۹۹)، لین و یوکسل[۱۴] (۲۰۰۴) با توجه به مزایای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن، ایجاد منطقه خرید راحت در عین حال هیجان انگیز به منظور وادار کردن تمایل مشتری برای بازدید و گسترش اقامت آنها به یک نگرانی مهم برای مقامات گردشگری تبدیل شده است(یوکسل[۱۵]، ۲۰۰۷، ۵۸).  با توجه به اهمیت گردشگر و صنعت گردشگری که می تواند یک چرخه حیاتی را در هر کشوری ایجاد کنند، طراحی سیستم گردشگری برای هر کشور امر ضروری است و باید به آن توجه و اقدامات لازم انجام گیرد، براین اساس ابتدا باید متغیرهای موثر در گردشگری شناسایی و معرفی شوند. در این پژوهش به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در گردشگری پایدار پرداخته می شود؛ بعداز سنجش وجود ارتباط یا عدم ارتباط هرکدام از متغیرها در گردشگری پایدار این سوال مطرح می شود آیا طراحی این مدل می­تواند کاربردی و عملی باشد؟ آیا ساختار آن می تواند موجب رونق اقتصادی، ترویج فرهنگ بومی و ترغیب و تمایل گردشگر به سمت کشورمیزبان شود؟ آیا این سیستم می تواند موجب جذب و رضایت گردشگر شود؟ هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال ها وطراحی مدلی بهینه مبتنی بر گردشگری پایدار است.

۱-۳: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

گردشگری یک بخش خدماتی است که سود قابل توجهی از ارز خارجی در کشورهای در حال توسعه بدست آورده است(اسرینی واسان[۱۶]، ۲۰۰۹ ،۱). گردشگری  اغلب به عنوان وسیله­ای برای تنوع بخشیدن به شرایط اقتصادی در مناطق روستایی و منطقه­ای با ارائه منابع جایگزین از اشتغال و تولید درآمد ناشی از نوسانات و رکود در صنایع دستی از قبیل کشاورزی و جنگل­داری،  کم بها کردن قیمت­های کالا، و شرایط خشک­سالی حمایت شده­است. علاوه براین گردشگری     می­تواند به بهبود زمینه­های منطقه­ای از طریق سرمایه­گذاری بخش دولتی و خصوصی در زیرساخت­ها و امکانات جدید کمک کند(وری و همکاران[۱۷]، ۲۰۱۰، ۱). دراین پژوهش سعی می­شود با ادبیات موجود ابتدا متغیرهای موثر در ایجاد گردشگری پایدار را مطالعه و آزمون نمود و به تعیین ارتباط بین ساختار گردشگری و این متغیرهاپرداخت.در نهایت به این نتیجه دست یابیم که آیا این متغیرها    می­توانند موجب ایجاد گردشگری پایدار برپایه بازاریابی پایدار شوند؟

۱-۴: اهداف مشخص پژوهش

         ۱-۴-۱: هدف اصلی

 • ارائه الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار.

        ۱-۴-۲: اهداف فرعی

 • بررسی مبانی نظری الگوهای گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.
 • استخراج مؤلفه های گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.
 • ارائه مدل اولیه گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار.

        ۱-۴-۳: هدف كاربردي

 • باتوجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ، مدیران سازمان گردشگری می توانند بر پایه رابطه مذکور، وضعیت توریسم و موقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی های خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.

۱-۵: سوالات پژوهش

۱-۵-۱: سؤال کلی

 • برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار چه الگویی را می­توان پیشنهاد داد؟

۱-۵-۲: سؤالات ویژه

 • مؤلفه­های الگوی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام اند؟
 • الگوی پیشنهادی برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام است؟
 • بین مؤلفه­های الگوی پیشنهادی تا چه اندازه رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶: فرضیه های پژوهش

 • بین پایداری اجتماعی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین پایداری سیاسی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین کیفیت خدمات و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین پایداری محیطی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین پایداری فرهنگی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین بازاریابی پایدار و رضایت گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین رضایت گردشگر و اعتماد گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین رضایت گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد گردشگر و وفاداری گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین اعتماد گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین وفاداری گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۷: تعریف مفاهیم و اصطلاحات

۱-۷-۱: تعاریف مفهومی

 • گردشگری پایدار                                                    

ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ[۱۸]،۲۰۱۱، ۱۹۷۷).

 • وفاداری گردشگر

به طور کلی وفاداری مشتری از جنبه­های مختلفی اهمیت دارد. مشتریان وفادار در تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک می­نمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر می­گذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند(علامه و نکته دان، ۱۳۸۸ ، ۱۱۰).

 • اعتماد گردشگر

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است که دارای ابعاد رفتاری، احساسی و ادراکی می­باشد. اعتماد یک عنصر مهم در بین سازمان­ها و معاملات تجاری است که تسهیل کننده ریسک می­باشد و به طور قابل ملاحظه­ای روان کننده معاملات اقتصادی. اعتماد به عرضه کننده از طریق کیفیت مداوم محصول، شایستگی و خیرخواهی ایجاد می­شود. پیش نیاز اعتماد، رضایت می­باشد و نمی توان بدون راضی کردن مشتری، اعتماد مشتری را جلب کرد(صمدی و همکاران، ۱۳۸۸، ۲۰۸).

 • رضایت گردشگر

امروزه سازمان­های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می­کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می­گردد. رضایت­مندی مشتری تجربه­ای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است. رضایت­مندی مشتری متأثر از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شده­است. رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش، تعریف می­کند(علامه و نکته دان،۱۳۸۸ ،۱۱۰).

 • بازاریابی پایدار

       بازاریابی هدایت جریان محصولات از تولید کننده به مصرف کننده است. ون دم و آپلدورن (۱۹۹۶) توضیح می­دهند که ” منظور از بازاریابی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی پایدار، یک ارزیابی مجدد انتقادی از تئوری بازاریابی لازم است”(جمروزی،۲۰۰۷، ۱۱۹).

۱-۷-۲: تعاريف عملیاتی

 • گردشگری پایدار

 گردشگری پایدار نیاز گردشگران و جوامع میزبان رابرآورده و میان عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی تعادل ایجادمی­کند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه­های ۳۰-۲۸ مربوط به گردشگری پایدار است.

 • وفاداری گردشگر

وفاداري را يك تعهد عميق براي خريد مجدد يك محصول يا استفاده از خدمات برتر در آينده تلقي مي­كنند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه های ۲۷-۲۵ به بحث در مورد وفاداری گردشگر پرداخته شده است.

 • اعتماد گردشگر

اعتماد گردشگر به عمق و اطمینان احساسات گردشگران نسبت به جوامع میزبان گفته می­شود، در پرسشنامه از گویه های ۲۴-۲۲ به بحث در مورد اعتماد گردشگر پرداخته شده است.

 • رضایت گردشگر

رضایت­مشتری یک فاکتور کلیدی برای برقراری روابط بلندمدت با گردشگران است که منجر به بازدید مجدد از کشور مزبورمی­شود، در این پژوهش گویه های پرسشنامه ۲۱-۱۹ در مورد رضایت گردشگر است.

 • بازاریابی پایدار

بازاریابی پایدار به ارتقاء پایداری در رفتار مصرف کننده و ارائه محصولات مناسب، با هدف اقتصادی و محیطی است، عوامل موثر در بازاریابی پایدار شامل پایداری اجتماعی که در پرسشنامه گویه های۳-۱ درباره این موضوع است و پایداری سیاسی(گویه های ۶-۴)، کیفیت خدمات(گویه های ۹-۷)، پایداری محیطی(گویه های ۱۲-۱۰)، پایداری فرهنگی(گویه های ۱۵-۱۳)می باشند و در مورد خود متغیر بازاریابی پایدار گویه های ۱۸-۱۶ درباره این متغیر است.

برای مشاهده کامل فایل لطفا خرید کنید.

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614