شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی03 - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

  Sorry, no posts matched your criteria.

شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی۰۳

۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون نظر

رشته مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری

پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی

قیمت: ۷۵۰۰


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ——————————————————————– ۱
فصل اول: کلیات  
۱-۱- مقدمه ———————————————————————- ۳
۱-۲- بیان مسله ——————————————————————- ۵
۱-۳- سوالات تحقیق ————————————————————— ۷
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ———————————————————- ۸
۱-۵- فرضیات تحقیق ————————————————————— ۸
۱-۶- اهداف تحقیق —————————————————————- ۹
۱-۶-۱- اهداف اصلی —————————————————————— ۹
۱-۶-۲- هدف کاربردی  ————————————————————— ۹
۱-۷- قلمرو تحقیق —————————————————————– ۱۰
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی  ————————————————————— ۱۰
۱-۷-۲- قلمرو مکانی —————————————————————— ۱۰
۱-۷-۳- قلمرو زمانی —————————————————————— ۱۰
۱-۸- روش انجام تحقیق ————————————————————- ۱۰
۱-۹- روش جمع آوری اطلاعات ——————————————————- ۱۱
۱-۱۰- روش تجزیه وتحلیل داده ها —————————————————– ۱۱
۱-۱۱- تعریف واژگان کلیدی ———————————————————- ۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق  
۲-۱- تحقیق و توسعه ————————————————————- ۱۴
۲-۱-۱- تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان ———————————————- ۱۵
۲-۱-۲- تعریف تحقیق و توسعه ——————————————————- ۱۶
۲-۱-۳- اهداف تحقیق و توسعه ——————————————————- ۱۹
۲-۱-۴- ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ————————————- ۲۰
۲-۱-۵- نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ——————————————— ۲۱
۲-۱-۶- استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ——————————————— ۲۵
۲-۱-۷- گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه —————————————– ۲۷
۲-۲- برون سپاری —————————————————————- ۳۱
۲-۲-۱- تعریف برون سپاری ———————————————————- ۳۲
۲-۲-۲- اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری —————————————— ۳۲
۲-۲-۳- سطوح برون سپاری ———————————————————- ۳۳
۲-۲-۴- فرآیند اجرایی برون سپاری —————————————————- ۳۳
۲-۲-۵- اقدامات اولیه ————————————————————— ۳۴
۲-۲-۶- شایستگی های محوری سازمان ————————————————- ۳۵
۲-۲-۷- گام های ۵ گانه برون سپاری ————————————————— ۳۸
۲-۲-۸- استراتژی های برون سپاری —————————————————- ۴۰
۲-۲-۹- تدوین استراتژی های برون سپاری ———————————————- ۴۲
۲-۲-۱۰ اجرای استراتژی های برون سپاری ———————————————- ۴۵
۲-۳- مدیریت ریسک ————————————————————- ۴۶
۲-۳-۱- تعریف ریسک ————————————————————– ۴۷
۲-۳-۲- تقسیم بندی ریسک ها ——————————————————- ۴۸
۲-۳-۳- مدیریت ریسک ————————————————————- ۴۹
۲-۳-۴- چرا باید ریسک مدیریت شود؟ ————————————————- ۴۹
۲-۳-۵- انواع ریسک —————————————————————- ۵۱
۲-۳-۶- دارایی های در معرض ریسک شرکت ها —————————————— ۵۲
۲-۳-۷- سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ——————————————- ۵۳
۲-۳-۸- مدل های مدیریت ریسک —————————————————– ۵۵
۲-۳-۹- مقایسه مدل ها ————————————————————– ۶۳
۲-۳-۱۰- مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  ——————————- ۶۸
۲-۳-۱۱- برنامه ریزی مدیریت ریسک —————————————————- ۷۰
۲-۳-۱۲- شناسایی ریسک ها  ———————————————————- ۷۲
۲-۳-۱۳- تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها ————————————————– ۹۲
۲-۳-۱۴- تجزیه تحلیل کمی ریسک ها ————————————————– ۹۷
۲-۳-۱۵- برنمامه ریزی پاسخ به ریسک ————————————————– ۱۰۳
۲-۳-۱۶- پایش و کنترل ریسک ها —————————————————– ۱۰۸
فصل سوم: روش تحقیق  
۳-۱- مقدمه ——————————————————————– ۱۱۳
۳-۲- روش تحقیق ————————————————————— ۱۱۴
۳-۳- جامعه آماری ————————————————————— ۱۱۴
۳-۴- روش های جمع اوری اطلاعات ————————————————- ۱۱۵
۳-۵- فرایند پژوهش————————————————————— ۱۱۵
۳-۵-۱- برنامه ریزی مدیریت ریسک —————————————————- ۱۱۵
۳-۵-۲- فرایند شناسایی ریسک ها —————————————————– ۱۱۷
۳-۵-۳- تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها ————————————————– ۱۱۹
۳-۵-۴- برنامه ریزی پاسخ به ریسک —————————————————- ۱۲۷
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ————————————————— ۱۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  
۴-۱- مقدمه ——————————————————————– ۱۲۹
۴-۲- یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال ————————— ۱۳۰
۴-۲-۱- دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی ….. ———————- ۱۳۰
۴-۲-۲- فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ———————————- ۱۳۲
۴-۲-۳- فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ————————————– ۱۳۵
۴-۲-۴- فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت ———————– ۱۳۷
۴-۲-۵- فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات ——————– ۱۳۹
۴-۲-۶- فراوانی پیمانکاران ———————————————————— ۱۴۰
۴-۲-۷- پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور ———————————— ۱۴۲
۴-۲-۸- وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران ———————————————— ۱۴۴
۴-۲-۹- وضعیت تاخیر در قراردادها —————————————————- ۱۴۵
۴-۳- ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک ——————————— ۱۴۶
۴-۳-۱- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت ——————————– ۱۴۷
۴-۳-۲- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن ———————————— ۱۴۸
۴-۳-۳- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار ————————– ۱۴۹
۴-۳-۴- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات ————————– ۱۵۰
۴-۳-۵- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی ———————– ۱۵۱
۴-۳-۶- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——– ۱۵۲
۴-۳-۷- وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان——————— ۱۵۳
۴-۳-۸- وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان —- ۱۵۵
۴-۳-۹- وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان – ۱۵۶
۴-۴- یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک ——————————— ۱۵۷
۴-۴-۱- دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز —————— ۱۶۵
۴-۴-۲- دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ———— ۱۶۶
۴-۵- یافته های تحلیلی ———————————————————– ۱۶۸
۴-۵-۱- اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت ——————————————– ۱۶۸
۴-۵-۲- اولویت بندی ریسک ها ——————————————————- ۱۷۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد  
۵-۱- پیشنهادهای کاربردی تحقیق ————————————————– ۱۹۳
۵-۲- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی ———————————————– ۲۰۶
۵-۳- مشکلات و محدودیت های تحقیق ———————————————- ۲۰۷
منابع فارسی و لاتین ——————————————————— ۲۰۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱- نمونه­هايي از شايستگي­هاي محوري شركت­هاي بزرگ تجاري ————————– ۳۶
۲-۲- سوالات اساسي ريشه­هاي عدم قطعيت ——————————————– ۵۴
۲-۳- طبقه بندي ريسك براساس منابع ———————————————— ۷۵
۲-۴- دسته­بندی ۲۰تایی ریشه­ها و منابع ریسک —————————————– ۷۶
۲-۵- تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008  —— ۹۴
۲-۶- ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —– ۹۵
۲-۷- ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده  ——————————- ۱۰۲
۳-۱- مقايسات زوجي به كار گرفته شده براي استخراج داده­ها  —————————— ۱۲۰
۳-۲- شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک —————————————— ۱۲۱
۳-۳- مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي احتمال وقوع ريسك ———————– ۱۲۲
۳-۴- مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي شدت تاثير ريسك ————————- ۱۲۲
۳-۵- ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه­های ۵گانه ————————— ۱۲۵
۴-۱- فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد ———————————– ۱۳۲
۴-۲- فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد ———————————– ۱۳۴
۴-۳- فراواني قراردادها در زيرمجموعه­هاي سازمان صنايع دريايي —————————- ۱۳۵
۴-۴- فراواني قراردادها در زيرمجموعه­هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت ————- ۱۳۷
۴-۵- فراواني قراردادهاي تحقیق و توسعه سازمان بر اساس طبقه­بندي و سطح دسترسي به اطلاعات ۱۳۹
۴-۶- فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي ….. بر اساس دسته­بندي چهارگانه ———– ۱۴۰
۴-۷- فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي …..  بر اساس منطقه جغرافيايي  ———— ۱۴۲
۴-۸- فراواني شيوه­هاي بكارگيري پيمانكاران در سازمان صنايع دريايي …..  —————- ۱۴۴
۴-۹- فراواني قراردادها از نظر ميزان تاخير در سازمان صنايع دريايي …..  —————— ۱۴۵
۴-۱۰- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر جنسيت —————————- ۱۴۷
۴-۱۱- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر سن ——————————– ۱۴۸
۴-۱۲- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان سابقه كار ———————- ۱۴۹
۴-۱۳- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات ———————- ۱۵۰
۴-۱۴- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع مدرك تحصيلي ——————- ۱۵۱
۴-۱۵- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي —- ۱۵۲
۴-۱۶- توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان  —————- ۱۵۳
۴-۱۷- پراكندگي سطح تحصيلات اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان —— ۱۵۵
۴-۱۸- پراكندگي نوع مدرك تحصيلي اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان — ۱۵۶
۴-۱۹- فهرست کامل ریسک­های شناسایی شده در سازمان صنايع دريايي ….. ————— ۱۵۷
۴-۲۰- فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز ———————– ۱۶۵
۴-۲۱- فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری ————————– ۱۶۷
۴-۲۲- اهميت وزني اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP ——————————– ۱۶۹
۴-۲۳- لیست ریسک­های شناسایی شده و اولویت­بندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————- ۱۷۰
۴-۲۴- لیست ریسک­های اصلي —————————————————— ۱۷۶

چکیده

جهاني شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده ، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. اين واقعيت در خصوص سازمان هايي كه بر پايه دانش و فن آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه حل ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اينكه برون­سپاري مزاياي فراواني به دنبال دارد، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش،  ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش ببرد. به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي سازمان صنايع دريايي …..، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه­كارهاي پيش­گيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود. اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کلیدی: تحقيق و توسعه، برون سپاري، شناسايي ريسك، تحليل ريسك

فصل اول: كليات پژوهش

 • مقدمه

جهاني­شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرايندها به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده و محصولات جديد، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. (کوینگ بو[۱]، ۲۰۰۸)

به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، ۱۳۸۷)

اين واقعيت در خصوص سازمان­هايي كه بر پايه دانش و فن­آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. ( شبلي، ۱۳۷۵)

امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره­اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره­مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، ۱۳۸۸)

حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركز گرايي به تمركز زدايي و نهايتا از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبكه­اي، از نشانه­هاي آشكار تحولات اساسي در محيط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[۲]، ۲۰۱۱)

بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل­ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه­حل­ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، ۱۳۸۶)

با توجه به اينكه استفاده از برون­سپاري منجر به كاهش هزينه­ها، افزايش انعطاف­پذيري، تمركز بر شايستگي­هاي اصلي و دسترسي سريعتر به فن­آوري­ها و تكنولوژي­هاي جديد مي­شود، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش، ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. (اوبرت و همکاران[۳]، ۱۹۹۹)

اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش برد و گاهاَ به فاجعه تبديل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، ۱۳۸۴)

به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. (جینگ دانگ و همکاران[۴]، ۲۰۱۰)

در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي يك سازمان تحقيق و توسعه، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه كارهاي پيشگيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود.

اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما جهت شناسايي و مديريت ريسك هاي برون سپاري اين پروژه­ها، مورد استفاده قرار گيرد.

 • بيان مساله

يكي از ويژگي‌هاي بارز هزاره سوم و به تعبيري «عصر اطلاعات» سرعت رو به تزايد و شتاب سريع تحولات محيطي است. اين حركت تند و شتابنده بر دنياي كسب و كار امروزي نيز تأثير گذاشته و پارادايم‌هاي سنتي تجارت و كسب و كار را متحول كرده است.

امروزه مسائلي چون افزايش فشارهاي رقابتي، دشواري‌هاي كسب و كار، محدوديت منابع، پيچيدگي‌هاي تكنولوژيك و تخصصي‌تر شدن كارها، شتاب تحولات محيطي، عدم اطمينان به آينده، افزايش هزينه‌ها، بزرگ شدن بيش از اندازه برخي سازمان‌ها به ‌ويژه در بخش عمومي و نيز محدوديت‌هاي قانوني سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوي مديريتي خود تجديد نظر كرده و براي دست‌يابي به مزيت‌هاي رقابتي در دنياي كنوني كسب و كار، به استراتژي‌هاي جديدي روي آورند.

يكي از اين استراتژي‌ها، تمركز بر شايستگي‌هاي اصلي و واگذاري انجام بسياري از فعاليت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاري) است.

بر اين اساس، به منظور فراهم كردن امكان پاسخ‌گويي موثر، توأم با سطح خدمت مطلوب به مشتريان و توانمند شدن بنگاه‌ها در واكنش به تقاضاهاي متنوع امروزي، استراتژي‌هاي برون‌سپاري به ‌عنوان ابزاري كارآمد توسط بسياري از سازمان‌هاي پيشرو به كار گرفته شده است.

اين فضاي پرجنب و جوش و بي‌سكون، ايجاب مي‌كند كه سازمان‌هاي امروزي نسبت به گذشته دستخوش تغييرات اساسي در ساختارها و راهبرد‌هاي خود شوند. در واقع، سازمان‌هاي امروزي به سوي (شبكه- محور شدن) يا به بياني، رفتار در قالب (هسته‌ي كوچك- شبكه بزرگ) حركت مي‌كنند.

بدين ترتيب، سازمان‌ها فعاليت‌هاي محدود را براي انجام كار خود برمي‌گزينند و مابقي فعاليت‌هاي خود را به شبكه بزرگ تأمين‌كنندگان خارج از سازمان واگذار خواهند كرد.

كاهش راهبردي هزينه‌ها، ارتقاي كيفيت خدمات يا محصولات، افزايش رضايت مشتريان، بهبود عملكرد، افزايش اثربخشي، بهبود پاسخگويي و افزايش انعطاف‌پذيري در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهاي متنوع مشتريان، آزادسازي منابع براي تمركز به قابليت‌هاي كليدي سازمان و … از جمله دلايلي است كه سازمان‌ها را به سوي برون‌سپاري فعاليت‌ها سوق مي‌دهد.

برون‌سپاري ابزار قدرتمندي است كه در صورت استفاده درست، مي‌تواند كاميابي سازمان را در عرصه رقابت تجاري به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تأمل كافي صورت نگيرد، نه تنها هيچ يك از منافع مورد انتظار حاصل نمي‌شود، بلكه آسيب‌ها و خسارات جبران‌ناپذيري به منافع سازمان وارد مي‌كند.

برون‌سپاري در مقايسه با انجام كار در سازمان نيازمند تصميم‌گيري آگاهانه و هوشمندانه‌تري مي‌باشد، چرا كه هر گونه اشتباه در پيشبرد اين استراتژي، مي‌تواند سازمان را در مواجهه با خطر قرار دهد.

در تصميمات برون‌سپاري در كنار مسائل استراتژيك، ملاحظات هزينه و سود، ارزيابي مالي، ابعاد كارايي و ريسك در ارتباط با كيفيت تأمين‌كننده، قابليت اطمينان زمان‌هاي پيشبرد و تحويل نيز مد نظر قرار مي‌گيرند. زماني كه تمام اين فاكتورها با هم در نظر گرفته مي‌شوند، تصميم برون‌سپاري مي‌تواند يك تصميم بسيار پيچيده و حساس باشد كه به سودآوري و موفقيت رقابتي تأثير بگذارد. يك تصميم اشتباه مي‌تواند منجر به صرف هزينه‌هاي بالا، از دست دادن فرمت‌ها، مشتريان و سهم بازار و حتي زوال يك سازمان شود.

كشور ما نيز در مسير پرنشيب و فراز توسعه‌يافتگي، اكنون در آستانه رخداد تحولاتي بزرگ، به‌ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي است و پيدايش شرايط جديدي همچون بهبود كارايي و پاسخگويي و گسترش تعامل با اقتصاد بين‌الملل، كشور را به سمت آزادسازي اقتصادي، سازمان‌هاي دولتي با اندازه‌هاي عقلايي، توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط در بخش خصوصي و حركت در جهت سازمان‌هاي شبكه- محور سوق داده است. اين امر حاكي از گسترش رو به تزايد برون‌سپاري در كشور ما، با هدف دست‌يابي به مدنيت جديد اقتصادي و صنعتي است. اما آنچه مي‌تواند نگران‌كننده باشد، ضعف در شناخت و مديريت ريسك‌هاي برون‌سپاري و فقدان وجود يك الگوي منسجم، هدف‌مند و شفاف براي مديريت اثربخش آن است.

در اين تحقيق تلاش مي­شود ريسك‌هاي موجود در برون‌سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه سازمان صنايع دريايي ….. مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار گيرد ، و در نهايت يك چارچوب تصميم‌گيري براي مواجهه با ريسك‌ها و مديريت آنها ارائه ‌گردد.

 • سوالات تحقيق

اين تحقيق به به دليل ماهيت توصيفي آن، داراي پرسش­هاي توصيفي به شرح زير بوده، و در صدد پاسخ­گويي به آنها مي­باشد.

 • برون­سپاري فعاليت­ها در سازمان صنايع دريايي ….. با چه مخاطراتي مواجه مي­باشد؟
 • ترتيب اولويت و اهميت اين مخاطرات چيست؟
 • راه­هاي پيشگيري (و يا مواجهه) با اين مخاطرات چيست؟
 • ضرورت انجام تحقيق

امروزه سازمان های R&D برای استفاده از فرصت ها و دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و روی آوری به استراتژی های جدید ندارند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر شایستگی­های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت­ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاری) می­باشد. بدین ترتیب، سازمان­ها فعالیت­های محدودی را برای اجرا توسط خود بر می­گزینند و مابقی فعالیت­های خود را به شبکه بزرگ تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار خواهند کرد.

برون­سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می­تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تامل کافی صورت نگیرد، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی­شود، بلکه آسیب­ها و خسارات جبران ناپذیری به سازمان وارد می­کند. بنابراین ضعف در شناخت و مدیریت ریسک­های برون­سپاری به ویژه در پروژه های تحقیق و توسعه که دارای ماهیتی با عدم قطعیت بالا می­باشد، نگران کننده می­باشد، چراکه می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد.

به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و فقدان یک الگوی منسجم، هدفمند و شفاف برای مدیریت اثربخش آن کاملا محسوس است.

 • فرضيات تحقيق

باتوجه به ماهيت اين تحقيق كه توصيفي مي­باشد، لذا به منظور جلوگيري از جهت­گيري ذهني محقق در توصيف، صرفا به پاسخگويي سوالات تحقيق بسنده مي­شود. اين سوالات عبارتند از:

 • برون­سپاري فعاليت­ها در سازمان صنايع دريايي ….. با چه مخاطراتي مواجه مي­باشد؟
 • ترتيب اولويت و اهميت اين مخاطرات چيست؟
 • راه­هاي پيشگيري (و يا مواجهه) با اين مخاطرات چيست؟
 • اهداف تحقيق

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

 • اهداف اصلي
  • بررسي وضع موجود برون­سپاري در سازمان صنايع دريايي …..
  • شناسايي ريسك­هاي موجود در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي …..
  • اولويت­بندي ريسك­هاي شناسايي شده و تعيين ريسك هاي اصلي و غيراصلي
  • ارائه راه­كارهايي به منظور مواجهه با ريسك­ها و كاهش تبعات ناشي از آنها
 • هدف كاربردي

نتايج  اين تحقيق مي­تواند در شناسايي و اولويت­بندي ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي ….. مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينكه ماهیت این تحقيق كاربردي است، طبيعتا نتايج آن مي­تواند در مراكز تحقيق و توسعه مشابه مورد استفاده قرار گيرد.

 • قلمرو تحقيق
  • قلمرو موضوعي

تحقيق حاضر از نظر موضوعي ، به شناسايي و تحليل ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي ….. مي پردازد .

 • قلمرو مكاني

محدوده مكاني تحقيق حاضر سازمان صنايع دريايي ….. مي­باشد .

 • قلمرو زماني

از نظر زمانی اطلاعات و داده­های آماری از ابتداي سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ گردآوری شده است.

 • روش انجام تحقيق

اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي و از نظر شيوه نگرش، توصيفي-تحليلي است.

در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي­خواهد بداند پديده، شيء يا مطلب چگونه است. (حافظ­نيا، ۱۳۸۷) در تحقيقات توصيفي محقق مي­تواند به ارزيابي شرايط كار، موقعيت پديده و روش­هاي كار بپردازد و درصورت لزوم روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه را بررسي و شناسايي كند. (حافظ­نيا، ۱۳۸۷) رد بعد كاربردي از نتايج اين تحقيق در تصميم­گيري­ها، سياست­گذاري­ها و برنامه­ريزي­ها استفاده مي­شود. (حافظ­نيا، ۱۳۸۷) در تحقيقات توصيفي-تحليلي محقق علاوه بر تصويرسازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله و ابعاد آن مي­پردازد. (حافظ­نيا، ۱۳۸۷)

 • روش جمع آوري اطلاعات

براي جمع آوري اطلاعات اين تحقيق از روش­هاي زير استفاده شده است:

 • روش كتابخانه­اي؛ از اين روش براي تدوين ادبيات تحقيق و سوابق پژوهش و همچنين مباحث تئوريک و نظري پژوهش استفاده شده است. به اين منظوركتب فارسي و لاتين، استانداردها، مقالات، مجلات، پايان­نامه­ها، تجارب كسب شده و بانك­هاي اطلاعاتي قابل دسترس در اينترنت مورد استفاده قرار گرفته است.
 • روش ميداني؛ در اين روش با استفاده از ابزارها و تكنيك­هاي پيشنهادي استاندارد PMBOK-2008 در مديريت ريسك پروژه از جمله پرسش­نامه، مصاحبه با كارشناسان، متخصصان و خبرگان و همچنين روش­هاي ايده­پردازي گروهي، جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است .
 • روش تجزيه و تحليل داده ها

در اين پژوهش پس از شناسايي ريسك­ها، آنها را بر اساس دسته­بندي تامپكينز و همچنين بر اساس مرحله تاثیرگذار در فرایند برون­سپاری طبقه بندی می­کنند. سپس با تكيه بر نظر خبرگان و با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، ارزش وزني اهداف پروژه تعيين مي­گردد. سپس احتمال و تاثير ريسك­هاي دسته­بندي شده، بر اساس اصول مديريت ريسك پروژه ارائه شده در استاندارد PMBOK-2008 تعيين و با محاسبه امتيازات موزون، ريسك­هاي پرخطر و كم­خطر مشخص مي­­شود.

در نهايت ريسك­هاي پرخطر با استفاده از نظرات كارشناسانه خبرگان مورد بررسي قرارگرفته و راهكارهايي براي مواجهه با آن ارائه مي­گردد.

 • تعريف واژگان كليدي
  • تحقيق و توسعه

تحقیق و توسعه عبارت است از سلسله فعالیت­های منظم و خلاقانه به اتکاء ذخیره دانش و تجربه موجود در جهت تغییر و نوآوری در تولید کالاها و ارائه خدمات، به­گونه­ای که منجر به نتایج قابل بهره­برداری و یا افزایش گنجینه دانش موجود گردد. ( شبلي، ۱۳۷۵)

 • برون­سپاري

برون­سپاری یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال و واگذاری کار داخلی به یک تامین کننده خارجی می باشد.  ( بيب و ماير، ۱۹۹۹)

 • شناسايي ريسك

شناسایی ریسک، فرایندی دقیق، موشکافانه و کاوشگرانه است که از طریق تعامل با افراد به شناسایی ریسک­های پروژه پرداخته و آنها را مستند می­کند. ( عوض خواه، ۱۳۸۹)

 • تحليل ريسك

فرایند ارزیابی ریسک با استفاده از دو پارامتر احتمال وقوع و شدت تاثر بر اهداف پروژه می باشد که منجر به اولویت­بندی ریسک­ها و مشخص شدن ریسک­های اصلی و غیر اصلی می­شود. ( سبزه پور، ۱۳۸۹)

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614