خرید سهام در بورس اوراق بهادارتکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره

  Sorry, no posts matched your criteria.

سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار (با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره)

۱۶ خرداد ۱۳۹۵
بدون نظر

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي

گرايش مالي

عنوان:

شناسایی و رتبه­ بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار (با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره)

 قیمت ۱۴۰۰۰تومان

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اوّل: كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه۲

۱-۲- اهمیت موضوع (تعريف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق)۳

۱-۳- اهداف پژوهش۴

۱-۴- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) ۴

۱-۴-۱- سؤالات اصلی پژوهش ۴

۱-۴-۲- فرضیات پژوهش۵

۱-۵- قلمرو تحقیق ۵

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۵

۱-۵-۲- قلمرو مکانی ۵

۱-۵-۳- قلمرو زمانی ۶

۱-۶- محدودیت­های تحقیق ۶

۱-۷- روش تحقیق ۶

۱-۸- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق ۷

فصل دوّم: مروري بر تحقيقات انجام شده

۲-۱- مقدمه ۸

۲-۲- بورس اوراق بهادار ۹

۲-۲-۱- علل پیدایش بورس اوراق بهادار۹

۲-۲-۲- سابقه ایجاد بورس در ایران ۱۱

۲-۲-۳- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران ۱۲

۲-۲-۴- معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس ۱۲

۲-۲-۵- مزایای سرمایه­گذاری در بورس ۱۳

۲-۲-۶- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها ۱۴

۲-۲-۷- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار ۱۴

۲-۲-۸- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار ۱۶

۲-۲-۹- روش­های تحلیل اوراق بهادار ۱۶

۲-۲-۱۰- مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار ۱۸

۲-۳- سهام عادی۲۵

۲-۳-۱- مفهوم سهام و سهام عادي ۲۵

۲-۳-۱-۱- مفاهیم مرتبط با سهام عادی۲۵

۲-۳-۱-۱-۱- حق مالكيت ۲۵

۲-۳-۱-۱-۲- سررسيد سهام عادي ۲۶

۲-۳-۱-۱-۳- حق رأي ۲۶

۲-۳-۱-۱-۴- ارزش دفتري ۲۷

۲-۳-۱-۱-۵- حق تقدم خريد سهام ۲۷

۲-۳-۱-۱-۶- تعيين ارزش سهام عادي ۲۸

۲-۳-۲- نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار ۲۹

۲-۳-۲-۱- انتخاب سهام ۲۹

۲-۳-۲-۱-۱-  انواع تجزيه و تحليل بنيادي ۳۰

۲-۳-۲-۲- تعیین ارزش سهام عادی ۳۵

۲-۳-۲-۲-۱-  براساس سود ۳۵

۲-۳-۲-۲-۲- براساس سود سهام پرداختی ۳۶

۲-۴- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران ۳۸

۲-۴-۱- مفهوم سرمایه­گذاری ۳۸

۲-۴-۲- راهبردهای سرمایه­گذاری ۳۸

۲-۴-۳- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران ۳۹

۲-۴-۳-۱- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی ۳۹

۲-۴-۳-۲- مدل اقتصادی رفتاری ۳۹

۲-۴-۳-۳- مدل نوین مالی ۳۹

۲-۴-۳-۴- مدل / تئوری چشم انداز  ۴۰

۲-۴-۴- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران ۴۲

۲-۴-۴-۱-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی ۴۲

۲-۴-۴-۲-  نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی ۴۲

۲-۴-۴-۳-  نظریه بازی­های هماهنگ ۴۲

۲-۴-۵- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام ۴۲

۲-۴-۵-۱- ویژگی­های سرمایه گذاران۴۹

۲-۴-۵-۲- ویژگی­های بازار سرمایه ۵۱

۲-۴-۵-۶- بررسی صورت‌هاي مالي اساسي ۶۰

۲-۴-۵-۷- بررسی نسبت‌هاي مالي ۶۱

۲-۵- پیشینه تحقیق ۶۶

۲-۵-۱- پژوهش­های انجام شده در ایران۶۶

۲-۵-۲- پژوهش­های انجام شده در جهان ۷۲

۲-۶- مدل مفهومی تحقیق ۷۵

۲-۷- جمع­بندی ۷۶

فصل سوّم: مواد و روش ها

۳-۱- مقدمه ۷۷

۳-۲- روش تحقیق ۷۸

۳-۳- فرآیند تحقیق ۷۸

۳-۳-۱- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی  ۷۸

۳-۳-۱-۱- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش۷۸

۳-۳-۲- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق ۸۰

۳-۳-۳- تحلیل داده‌های تحقیق۸۰

۳-۴- جامعه آماری ۸۱

۳-۵- نمونه آماری۸۲

۳-۶- روش گردآوری داده­ها۸۲

۳-۷- روایی پرسشنامه ۸۲

۳-۷-۱-تحلیل عاملی ۸۳

۳-۸- پایایی پرسشنامه ۸۵

۳-۹- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها  ۸۵

۳-۹-۱- تکنیک تاپسیس۸۶

۳-۹-۲- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 88

۳-۹-۲-۱- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي ۸۸

۳-۱۰- فرضیّات نهایی پژوهش ۸۹

۳-۱۱- جمع­بندی ۸۹

فصل چهارم: نتايج

مقدمه ۹۰

۴-۱- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی۹۱

۴-۱-۱- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران  ۹۱

۴-۱-۲- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری۹۱

۴-۲- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق ۹۶

۴-۲-۱- پایایی پرسشنامه پژوهش ۹۶

۴-۲-۲- روایی پرسشنامه پژوهش ۹۷

۴-۳- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها۱۰۰

۴-۳-۱- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها ۱۰۰

۴-۴- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها ۱۰۶

۴-۵- نتیجه­گیری  ۱۰۹

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

– مقدمه ۱۱۰

۵-۱- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق. ۱۱۰

۵-۲- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش۱۱۳

۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۴

پيوست ۱۱۶

منابع و مأخذ ۱۲۲

چكيده انگليسي  ۱۳۰

چکیده:

اصولا سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد ۲۶۲ پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه ۳۷ سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع        شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات ۱۱ نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده­اند که هر سه بُعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه‌گذاران در بورس تأثيرگذار است، اگرچه سرمايه‌گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي‌دهند.

کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های  تصمیم گیری

فصل اوّل: کلیّات تحقيق

۱-۱- مقدمه

وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گامليل و هرستين[۱]، ۲۰۱۰) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­الملل، همواره با اين خطر مواجه هستند كه به هر دليلي مشغول حل مساله­هاي كم اهميت شده و از حل مساله­هاي كليدي ملی خود غافل شوند كه نتيجه اين اشتباه استراتژيك، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم اين كه اميد و باور به بهبود، در جوامع تضعيف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، ۱۳۸۸). لذا اولويت­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از  كليدي­ترين مساله­هاي هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانيل و همكاران[۲]، ۲۰۰۲). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تاميمي[۳]، ۲۰۰۶). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده­های خرید سهام بردارد.

۱-۲- اهمیت موضوع (تعريف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق)

بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود ۴۱ درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام ۲۰ درصد و به شکل غیرمستقیم ۳۴ درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (كلارك-مورفي، سوتر[۴]، ۲۰۰۴). گرچه این آمار در ایران کمتر از ۲۰ درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد ۵۴ درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، ۱۳۸۸). امروزه سرمایه­گذاران برای انتخاب                        سرمایه­گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر  می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگي مردم بسیار موثر است(سالتانا،[۵]۲۰۱۰). بیشتر نظریه­های مالی فرض می کنند که سرمایه­گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مريكاس و همكاران[۶]، ۲۰۰۴). به هرحال یک سرمایه­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،           سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لي و همكاران[۷]، ۲۰۰۸). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­شود، عکس العمل مناسبی نشان دهند.

۱-۳- اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد بررسی قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت است از:

 • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
 • رتبه بندی این شاخصها با استفاده از تکنیک TOPSIS
 • رتبه بندی ابعاد کلی با استفاده از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این تحقیق به دنبال دارد عبارت است از:

بررسی عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این تحقیق به دنبال این است تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.

۱-۴- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)

۱-۴-۱- سؤالات اصلی پژوهش

 • مهم­ترین شاخص­های مالی و غیرمالی تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
 • اولویت این شاخص­ها چگونه است؟
 • اولویت ابعاد کلی چگونه می­باشد؟

 ۱-۴-۲- فرضیات پژوهش

با بررسی پیشینه پژوهش، سه دسته عوامل مالی، سیاسی، عوامل روانی و بازار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیم­گیری سهامداران شناسایی شده است که هریک دارای تعدادی عوامل فرعی میباشد. بنابراین حداقل سه فرضیه برای تحقیق میتوان در نظر گرفت. بدیهی است در طول تحقیق و با بررسی بیشتر مطالعات پیشین، در صورتیکه شاخصهای جدیدی مشاهده شود، در فصل سوم پایان نامه به این فرضیّات اضافه خواهد شد.

۱- عوامل مالی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

۲- عوامل سیاسی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

۳- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

همچنین با توجه به تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه چهارم به صورت زیر بیان میشود.

۴- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیم­گیری خرید سهام عادی میباشد.

 ۱-۵- قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

موضوعات مرتبط با تحقيق حاضر در قلمرو مباحث حسابداری، مدیریت مالی و تصمیم­گیری­ قرار دارد. در این پژوهش به بررسی عوامل مالی و غیر مالی تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار می­پردازیم. در نهایت پس از شناسایی این عوامل به رتبه­بندی آن­ها از نظر اهمیت اقدام می­کنیم.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

جامعه آماری پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه می­نمایند تشکیل میدهند. بنابراين قلمرو مکاني اين تحقيق را بورس اوراق بهادار تهران تشکيل مي‌دهد.

۱-۵-۳- قلمرو زمانی

گردآوری داده­های تحقیق و تحلیل آنها در ۴ ماهه پایانی سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است.

۱-۶- محدودیت­های تحقیق

مهمترین محدویت‌هایی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه شده است را می‌توان (کار جمع آوری داده) عنوان نمود. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده­اند تشکیل داده است، جمع­آوری داده­ها کاری زمان­بر بوده است. همچنین محدودیت بعدی که محقق با آن روبرو شده است، عدم داشتن اطلاعات کافی سهامداران بورس در رابطه با تمامی عوامل تأثیرگذار به خصوص عوامل مالی بوده است. عدم همکاری عده­ای از سهامداران در رابطه با پر کردن پرسشنامه محدودیت دیگری بوده است، که در این تحقیق با آن مواجه بوده­ایم.

۱-۷- روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحلیلی پیمایشی میباشد و از نظر گستره عملکرد نتایج تحقیق نیز در دسته تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد. در این تحقیق از مطالعه کتابخانه­ای و میدانی استفاده خواهیم کرد. بدین ترتیب که جهت شناسایی و تعیین مولفه­های پژوهش، محقق به بررسی ادبیات موضوع با استفاده از روش کتابخانه­ای خواهد پرداخت و جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز نیز با استفاده پرسشنامه­های طراحی شده، به کار میدانی می­پردازیم. براي انجام اين تحقيق ابتدا در برخی زمینه­ها از جمله عوامل موثر بر تصمیم­گیری خرید و نیز خرید سهام عادی با استفاده از کتب مربوطه و موجود و مقالات معتبر موجود در اینترنت و همچنین مجلات مدیریتی تحقیق خواهیم نمود. در این راستا پس از شناسایی شاخصهای موثر بر خرید سهام عادی، پرسشنامه پژوهش جهت  سنجش درجه اهمیت شاخصهای فوق الذکر در بین نمونه مورد مطالعه توزیع خواهد گردید. در پایان نیز برای اولویت­بندی شاخصها از تکنیکهای TOPSIS و AHP استفاده میگردد. لازم به ذکر است برای سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده خواهد شد.

 ۱-۸- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

 • تصمیم‌گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making)

یک دسته از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که به منظور انتخاب مناسب‌ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می‌رود (اصغرپور، ۱۳۸۳).

 • تکنیک TOPSIS

يكي از روش‌هاي مرسوم در بحث تصميم‌گيري چند معياره (MADM) مي‌باشد كه از قابليت‌هاي قابل توجهي برخوردار است. براي استفاده از اين روش نياز به يك ماتريس تصميم‌گيري داريم كه سطرهاي اين ماتريس گزينه‌ها و ستون‌هاي آن معيارها مي‌باشد (اصغرپور، ۱۳۸۳). با يك رويكرد سيستمي مي‌توان تكنيك تصميم‌گيري TOPSIS را به فضاي فازي توسعه داد. استفاده از اين رويكرد به خصوص در زماني كه هدف حل يك مساله تصميم‌گيري به صورت گروهي مي‌باشد بسيار كارسازتر است.

 • تکنیک AHP

فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم­گيري چند معیاره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده به حل آن مي‌پردازد. در این تکنیک به جای شناسایی درجه اهمیت شاخصها به صورت مستقل، درجه اهمیت شاخصها به صورت مقایسات زوجی سنجیده میشود (اصغرپور، ۱۳۸۳).

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614