بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

    Sorry, no posts matched your criteria.

بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي

۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون نظر

رشته علوم تربيتي
موضوع
بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول كليات تحقيق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بيان مسئله ۳
۱-۳- اهميت و ضرورت ۴
۱-۴-اهداف پژوهش ۵
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- سوالات پژوهش ۷
۱-۷- تعاریف متغیرها ۷
فصل دوم ۹
پيشينه تحقيق ۹
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تاريخچه كيفيت ۱۱
۲-۳- پنج ويژگي دركيفيت ۱۶
۳-۴- جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها ۲۳
۲-۵- ضرورت تضمین كیفیت در آموزش عالی ۲۴
۲-۶- ارزیابی و نقش آن در تضمین كیفیت در آموزش عالی ۲۶
۲-۷- اقدام‌پژوهي: فعاليتي كارساز براي كيفيت بخشي به آموزش ۳۱
۲-۸- پيشينه تحقيق ۳۲
۲-۹- ارزشیابی و تضمین کیفیت با استفاده از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد ۳۴
فصل سوم روش تحقيق ۳۹
۳-۱- مقدمه ۴۰
۳-۲- روش تحقيق ۴۰
۳-۳- شيوه اجراي تحقيق ۴۰
۳-۴- جامعه آماري ،حجم نمونه وروش نمونه گیری ۴۰
۳-۵- روش جمع آوري داده ها ۴۱
۳-۷- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها ۴۲
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها ۴۳
۴-۱-مقدمه ۴۴
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري ۵۱
۵-۱- مقدمه ۵۲
۵-۲- خلاصه اي از تحقیق ۵۲
۵-۳- نتيجه گيري كلي ۵۳
۵-۴- پيشنهادات ۵۶
۵-۶- محدوديت ها ۵۶
منابع ۵۷
ضمائم ۵۹

چكيده
هدف از اجراي اين پ‍ژوهش بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي مي باشد.
روش كار:دراين تحقيق از روش توصیفی استفاده شد ونمونه مورد مطالعه ۲۰۰دانشجو بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. يافته ها از طريق پرسش نامه كيفيت فعاليت هاي آموزشي جمع آوري و از روش هاي آماري براي توصيف وتحليل داده هادرپژوهش ازآمار توصيفي از جمله جداول فراوانی، نمودارهای دایره¬ای جهت شناخت و تبیین وضعیت و ویژگی¬های جمعیت شناختی پاسخ¬دهندگان استفاده شدوبراي آزمون فرضيات از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف(آزمونKS)، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه¬ها استفاده شد .
نتايج: بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی شکاف منفی و معنی داری وجود دارد، کیفیت فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی از نظر این دو بعد(سازماندهی و شیوه های ارزشیابی) کمتر از حد متوسط می باشند.
واژگان كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات . عملكرد تحصيلي ، دانشجویان ، دانشگاه علوم پزشكي.

فصل اول
كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
مفهوم کیفیت در آموزش، به راحتی قابل تعریف نیست. پیچیدگی فرایند آموزش و مشخص نبودن اینکه کیفیت در این فرایند چگونه شکل می گیرد، تعریف آن را مشکل کرده است. شماری از صاحبنظران بر این باورند که مفهوم کیفیت، بدون شکل بوده و بنابراین غیرقابل اندازه‌گیری است. داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴـﺖ وﻳﻜﻢ،ﻛـﻪ ﻗـﺮن داﻧـﺶ -ﺑﻨﻴـﺎن ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد،ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.از اﻳﻦ رو ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳـﻬﻢ ﺑﺴـﺰاﺋﻲ دارد . اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ ، ارﺗﻘﺎءﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻄﻠﻮب،ازاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ارﺗﻘﺎءﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸـﮕﺎه اﺳـﺖ .
ﭘﺲ از آن، ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺷﺎﻋﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺿﺮورت ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرداﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ،ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫـﺎي ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه در اﻧﺠـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ در اﻳﺮان،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻣﻮردﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
موضوع كيفيت در اكثر نظام هاي آموزشي، به يكي از مفاهيم اساسي در سياست گذاري هاي كلان آموزشي تبديل شده است و از اين رو، كيفيت گرايي به منزله مرحله مهمي از تاريخ تحولات آموزش مطرح شده است. كيفيت در حال حاضر يكي از محورهاي اصلي همه مباحث آموزشي است و حتي ارتقاء كيفيت نظام تعليم و تربيت، به منزله هدف غايي مراكز پژوهشي آموزش است. ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ راﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮه. اﻣﺎ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، واﻟﺪﻳﻦ ، دوﻟﺖ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ، دو ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺑﺎره ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎدﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد: اﻟﻒ) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ؛ ب) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎرات (ﺑﺎزرﮔﺎن، ۱۳۸۹، ص ۵۹).

۱-۲- بيان مسئله
در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮوي آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ….، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.(ايزدي،۱۳۸۲)
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺧﻮد (ﺟﺎﻣﻌﻪ، دوﻟﺖ، ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و …) را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و ﺷﺮاﻳﻂ ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ . از اﻳﻦ رو اﻣﺮوزه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
نقش كيفيت فعاليت هاي آموزشي در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي ايلام چگونه است؟

۱-۳- اهميت و ضرورت
تمام نظامهاي اجتماعي جهت حفظ و بقا خود و حفظ رقابت در دنياي متغير امروزي ناگزير از بهبود كيفيت هستند ، چرا كه كيفيت با توجه به نيازهاي جامعه و مخاطب تعريف مي شود. و اين نيازها و تقاضاها همواره در حال تغييرند لذا لازم است جهت تطابق با آنها تمامي نظامها به بهبود كيفيت خود بپردازند. در ميان اين نظامها ، نظام آموزش عالي از موقعيت ويژه اي برخوردار است ، چرا كه مخاطبان متعدد و متنوعي از محصولات و توليدات اين نظام بهره مند مي شوند و اين بيانگر اين است كه اين نظام با حجم وسيعي از نيازها و تقاضا روبروست و بهبود و تضمين كيفيت در اين نظام از اهميت به سزايي برخوردار است. (زين آبادي و ديگران۱۳۸۴).
در قرن بيست و يكم ، به عنوان قرن دانش-بنيان ، آموزش عالي براي توليد دانش ، ظرفيت سازي براي يادگيري فردي وسازماني از اهميت بسزائي برخوردار است. در اين راستا ، دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي در توسعه كشورها نقشي بسيار مهمتر از گذشته بايدايفاكنند. بدين جهت است كه كيفيت دانشگاهي در قرن بيست و يكم يكي از دغدغه هاي اصلي كشورها بشمار مي رود.دستيابي به كيفيت مستمر فعاليتهاي دانشگاهي مستلزم اشاعه اين فرهنگ از طريق تقويت ابعاد شناختي -فرهنگي و نيزايجاد يا تقويت ساختار سازماني موجودامكان پذيراست. در اين راستا، تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه ضرورت دارد.انجام اين مهم،زمينه لازم براي تدوين برنامه استراتژيك گروههاي آموزشي را، از طريق ارزيابي دروني و بروني ،فراهم مي كند.اجراي ارزيابي مستمر، در سطح گروه آموزشي ،مقدمات امر را براي تدوين برنامه استراتژيك هر گروه آموزشي فراهم مي كند. البته شك نيست كه در سطح دانشگاه ، بايد راهبرد اشاعه فرهنگ كيفيت تدوين شود و برنامه زمان بندي براي اجراي آن فراهم آيد.البته ،ازانديشه تاعمل فاصله اي وجود دارد كه كوتاه كردن آن مستلزم متعهد بودن مديريت دانشگاه نسنت كيفيت است. اين تعهدبا بيان انديشه بهبود كيفيت دانشگاهي تقويت مي شود.اما، بدنبال آن بايد در كردار واقدامات مديريت دانشگاهي تبلور يابد. كافمن (۱۹۹۹) اگر محور همه برنامه ریزی های توسعه را بهبود زندگی انسان و ایجاد جامعه مبتنی بر دانایی بدانیم _ ضروری است که بپذیریم _ كيفيت فعاليت هاي آموزشي نقش بسزایی در پیشبرد اهداف جامعه به سوی تحقق توسعه پایدار ایفا می‌نماید. با این حال ، تغییرات شتابنده عصر حاضر، مسائل و چالش‌هایی را فراروی نظام آموزش عالی قرار داده که نه تنها منجر به کاهش دایره تاثیر‌گذاری آموزش عالی شده است بلکه عدم توجه مبسوط به آنها توانسته، زمینه آسیب‌پذیری و زوال اعتماد طیف‌های گوناگون افراد و سازمان‌های جامعه را نسبت به مراکز آموزش عالی به دنبال آورد . حفظ و بهبود کیفیت یکی ازاین چالشهای محوری است که سرتاسرجغرافیای آموزش عالی است. و رویارویی با آن نیاز به اتخاذ موضعی فراکنشی و کاربست راهبردهای بخردانه دقیق دارد. شيرازي (۱۳۸۲).

۱-۴-اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی: بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي ایلام
۱-۴-۲- اهداف جزیی :
-تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
-دسته بندی عناصر نمایانگر کیفیت فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۱-۵- فرضیه های پژوهش

– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد اهداف، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد محتوا ، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد روش¬های تدریس، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
-: بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد ویژگی¬های حرفه ای اساتید، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد سازماندهی، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد امکانات، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.
– بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از نظر کیفیت فعالیت های آموزشی در بعد شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، شکاف منفی و معنی داری وجود دارد.

۱-۶- سوالات پژوهش
– کیفیت فعلی فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به چه صورت می باشد؟
– کیفیت مطلوب فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به چه صورت می باشد؟

۱-۷- تعاریف متغیرها
۱-۷-۱-تعريف مفهومي
کیفیت : کیفیت عبارت است از تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از وضع مطلوب و ادراکات آنها از وضع موجود ارایه خدمات (آقاملایی و همکاران ،۱۳۸۵). در این پژوهش کیفیت فعالیت های آموزشی، از طریق تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی ۳۹ سوال در صطح ادراکات و انتظارات اندازه گیری می شود.
مدل تحلیل اهمیت –عملکرد: مدل تحلیل اهمیت عملکرد روابط بین ادراکات و انتظارات مشتری و عملکرد محصول یا خدمات را بررسی نموده و باآسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم ،به شناسایی اولویت های مهم مشتری و اتخاذ استراتژی های بهبود آنها می یردازد (اسکیلدسن ،۲۰۰۶).

۲-۷-۱-تعاريف عملياتي
منظور از كيفيت فعاليت هاي آموزشي پنچگانه (تضمين ،پاسخگويي ،همدلي ،اطمينان و ملموس بودن ) مي باشد كه بوسيله پرسشنامه سنجش كيفيت فعاليت هاي آموزشي طراحي شده و شامل ۲۷ سوال مي باشد كه با استفاده از طيف ليكرت اندازه گيري مي شود.

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614